Riaditeľ

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Miesto práce
Francisciho 803, Tisovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2021-07-02

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
312

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady – sú požadované podľa § 10 ods. 1 a §12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. – vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľa základnej školy, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Príloha č. 1
I. diel - učiteľ školy a školského zariadenia:
II. časť – učiteľ prvého stupňa základnej školy alebo
III. časť – učiteľ druhého stupňa základnej školy.

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:
1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ prvého stupňa základnej školy s prvou atestáciou, alebo učiteľ druhého stupňa základnej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.);
2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.);
3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.);
4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.);
5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Ďalšie požiadavky
PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní;
2. overená kópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov;
3. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady);
4. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára;
5. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti;
6. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.);
7. profesijný životopis;
8. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti;
9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 vyhlásenia výberového konania),
zasielajte do 28. 05. 2021 na adresu:

Mestský úrad Tisovec
Oddelenie sociálno-správne a školstva
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

s vyznačením na obálke:
NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. V. CLEMENTISA TISOVEC

Záujemca, ktorý splní predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený do výberového konania. Zaradenie, alebo nezaradenie záujemcu do výberového konania bude oznámené písomne najneskôr do 7 kalendárnych dní pred výberovým konaním.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Francisciho 803
98061 Tisovec
http://zstisovec.edupage.org

Kontakt

Kontaktná osoba: Tibor Tokár
Tel.: +421911942421
E-mail: poslať životopis
ID: 4070142  Dátum zverejnenia: 27.4.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.