Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť podniká v oblasti nakladania s odpadmi so širokou škálou odpadov kategórie O a N , na základe legislatívnych predpisov špecifikujúcich právne normy pre nakladanie s odpadmi a ďalších vykonávajúcich predpisov nadväzujúcich hlavne na základný zákon č. 79/2015 Zbierky zákonov.

Zobraziť celú charakteristiku
Hlavný dôraz je kladený na zneškodňovanie nebezpečných odpadov kategórie N, pri súčasnom zabezpečení nadväzných činností ako je: manipulácia (naloženie), preprava, separácia, za účelom zhodnocovania vrátane vystavenia sprievodnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, vyplývajúcej zo zákona o odpadoch

Skryť celú charakteristiku