Technický dozor (Prešov)

Prešov

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme kolegu s nasledovným profilom

Kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania – podmienkou
- prax v oblasti elektroenergetiky aspoň 3 roky - podmienkou
- skúsenosti na rovnakej alebo podobnej pozícii – výhodou
- odborná spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. - § 23 - podmienkou
- odborná spôsobilosť - stavebný dozor - podmienkou

Osobitné požiadavky:
- MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook) – pokročilá užívateľská úroveň – podmienkou
- Znalosť práce so systémom SAP – výhodou
- Vodičský preukaz skupiny B – podmienkou

Kompetencie (schopnosti):
- orientácia na trh a zákazníka
- pružnosť
- riešenie problémov
- tvorivý prístup

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

Náplň práce:
- zodpovednosť za zrealizovanie pridelených investičných stavieb v požadovanej kvalite, čase a cene (od objednania PD až po zápis vecného bremena)
- kontrola zapracovania podmienok z ÚR a SP do realizačnej PD, ako i podmienok dotknutých orgánov
- zodpovedanie a manažovanie realizácie pridelených stavieb Capex po vecnej, časovej a finančnej stránke
- kontrola správnosti postupu prác, použitej technológie, materiálov, strojov a zmluvných podmienok
- odsúhlasenie fakturácie podľa vykonaných prác a prerokovanie dodatkov a zmien PD
- zvolávanie a manažovanie odovzdávacích a preberacích konaní stavieb, vyhotovenie zápisov , kontrola odstránenie chýb a nedostatkov z preberacieho konania
- príprava technických a ekonomických podkladov na zaradenie majetku do evidencie HIM a vyhotovenie zápisnice zaradenia majetku do ekonomického užívania HIMu a zodpovedanie za jej včasné odovzdanie na zaúčtovanie
- zabezpečenie vyčlenenia resp. vyradenia majetku alebo jeho častí v rozsahu podľa kompetencií
- zabezpečenie výkonu technického dozoru na stavbách (investície VSD, prekládky, nové NN rozvody realizované developermi, nové pripojenia)
- príprava podkladov aktualizácie GISu pre CAPEXové stavby
- práca v systéme SAP
- zodpovednosť za prípravu Plánu organizácie výstavby (POV) a jeho dodržiavanie
- riešenie sťažností súvisiacich s investičnou výstavbou
- kontrola plnenia zmlúv a prevzatie dodávok tovaru, prác a služieb v súvislosti s obnovou a rozvíjaním majetku Spoločnosti v dohodnutom rozsahu
- zakladanie nových prípadov resp. zložiek v digitálnej registratúre pre zastrešované stavby
- koordinácia zabezpečovania inžinierskej činnosti pri subdodávkach stavieb
- zastrešenie celého procesu realizácie stavieb na kľúč

Pracovisko: Prešov

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2017.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 25.11.2016

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 2798979   Dátum zverejnenia: 4.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.