Key account manager (Ref. No.: KAM/2018/VIT)

Vitalo Slovakia s.r.o.

Place of work
Poland, Austria, Poľsko, Rakúsko (The job requires travelling)
Contract type
full-time
Start date
12.11.2018
Basic wage component (gross) and other rewards
2000 Eur

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

- vyhľadávanie marketingových príležitostí
- príprava plánu predaja a zodpovednosť za jeho plnenie
- spracovanie výhľadov predaja
- analýza stavu predaja
- príprava cenových ponúk, určovanie ceny a marže v rámci rozpočtu
- spolupráca s projektovým manažérom pri príprave a realizácii projektov
- odhaliť potreby zákazníka, trendy na trhu, príležitosti projektov, investícií,
aliancií metodickým a systematickým spôsobom, aby sa mohol vytvoriť vhodný
akčný plán
- jednanie so zákazníkmi
- hodnotenie spokojnosti zákazníkov
- zodpovedá za dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich zo systému
manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001, ISO 13485 a systému
environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek ISO 14001
- zodpovednosť za to, že vstupná špecifikácia výrobku (zadanie) je komplexne a
jednoznačne definovaná a táto špecifikácia bola odsúhlasená so zákazníkom

- searching for marketing opportunities
- preparation of the sales plan and responsibility for its fulfillment
- processing prospects of sales
- analysis of sales status
- preparation of price offers, calculating the prices, margins within the budget
- cooperation with project manager in the preparation and implementation of projects
- revealing the customer needs, market trends, project opportunities, investments,
alliances in a methodical and systematic way to create an appropriate action plan
- negotiations with customers
- customer satisfaction assessment
- is responsible for complying with the requirements of the Quality management system
according to the requirements of ISO 9001, ISO 13485 and the Environmental
management system in accordance with ISO 14001 requirements
- responsibility for the input of specification of the product to be complex and
unambiguously defined and at the same time agreed and approved by the customer

Employee perks, benefits

Budú komunikované na pohovore
Will be communicated at the interview

Information about the selection process

Právomoci zamestnanca:
Employee competencies:
- priamo komunikovať so zákazníkmi o podmienkach dodávania (cena výrobku, technické parametre, termíny dodania) pre potreby spracovania cenovej ponuky,
- directly communicate with customers about conditions
(product price, technical parameters, delivery dates) for
the needs of calculating the prices,
- schvaľovať a pripravovať cenové ponuky pre zákazníkov,
- approve and prepare price offers for customers,
- rokovať o podmienkach obchodných zmlúv (nie podpisovať zmluvy)
- to negotiate the terms of business contracts (not to sign contracts)

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

plastové výlisky vyrábané lisovaním na tepla "Thermoforming" , plastic blisters produced by the technology "Thermoforming"

Language skills

English - Proficiency (C2) or German - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft Excel - advanced
Microsoft Word - advanced
IBM Lotus Notes - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced

Driving licence

B

Number of years of experience

5

Personality requirements and skills

- na danú pozíciu požadujeme prax minimálne 5
rokov, z toho min. 3 roky v oblasti predaja,
- for a given position we require a minimum of 5 years
practise, and min. 3 years in the sales out of it,
- znalosť anglického jazyka slovom aj písomom,
- knowledge of English - written as well as spoken,
- znalosť nemeckého jazyka vítaná
- knowledge of German language appreciated
- znalosť trhu a marketingových analýz
- good knowledge of market and marketing analyses
- výborné komunikačné zručnosti
- excellent communication skills

Advertiser

Brief description of the company

Vitalo Slovakia specializes in developing and producing high–end thermoformed precision packaging. Vitalo Slovakia integrates in-house design, tooling and production know-how with a flexible, customer driven approach for the medical, HDD, electronic and telecom markets.

Number of employees

25-49 employees

Company address

Vitalo Slovakia s.r.o
Horný Hričov 450
013 42 Horný Hričov
http://www.vitalo.net
ID: 3444457   Dátum zverejnenia: 12.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   2000 Eur