Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je štát, zastúpený Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. bola založená na účely zabezpečenia a vykonávania prevádzky verejných prístavov, vrátane spracovania krátkodobých a dlhodobých koncepcií ich rozvoja, prenajímania pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov, vyberania úhrad za používanie verejných prístavov a vytvárania podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy.
www.portslovakia.com