Vedúci / vedúca útvaru technicko – ekonomických činností

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. 1. 2021 , dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
Od 887 EUR/mesiacMzda pracovníka je v súlade so zákonom 553/2003 Z.z.. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (Zákon o odmeňovaní) a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Funkčný plat je zložkou tarifného platu podľa par. 7 Zákona o odmeňovaní, osobného príplatku podľa par. 10 Zákona o odmeňovaní a príplatku za riadenie podľa par. 8 Zákona o odmeňovaní. Zaradenie do platového stupňa podľa započítanej praxe uchádzača pre účely zamestnania.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečenie účtovníckych agend - zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle platných smerníc a legislatívnych predpisov, účtovníctva v ekonomickom informačnom systéme SPIN ( využívanie modulov: Pokladňa, Logistika, Banka, Platobné poukazy, Rozpočet, Účtovníctvo, Majetok, Finančné plánovanie a rozpočtovanie, Výkazníctvo, Programové rozpočtovanie. Uzatváranie hospodársko - dodávateľských zmlúv - zodpovednosť za dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní
(organizovanie, zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb). Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku. Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce. Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania. Vykonáva administratívnu finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov, organizačné zabezpečenie ekonomického a technického úseku knižnice. Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zamestnávateľ podporujúci neustále vzdelávanie a sebarozvoj
- práca v príjemnom kolektíve knižnice
- výhody vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy
- tretí dôchodkový pilier
- 6 týždňov dovolenky od dovŕšenia 33. rokov veku
- pracovný týždeň 37,5 hod. v jednozmennej prevádzke
- stravovacie poukážky v hodnote 4,- €
- možnosť zúčastniť sa kultúrnych akcií poriadaných knižnicou
- príspevok na rekreáciu po dovŕšení 2 rokov trvania pracovného pomeru
- športový deň knihovníkov
- denné letné vzdelávacie aktivity pre dieťa priamo v knižnici
- výpožičky kníh a časopisov

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami ( originál alebo úradne overená kópia):
• prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• výpis s registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskej parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
• motivačný list,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v ekonomickej oblasti a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu ,
• pracovné referencie,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
• osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom overenia schopností a odborných znalostí uchádzača
• overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie vedúci/vedúca ÚTEČ pomocou písomného testu
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.
Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 11. 12. 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci/vedúca UTEČ“ na adresu Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

11.12.2020 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické príp. iné

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

hlavný pracovný pomer v organizácii vo verejnej správe
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• minimálne 2 roky dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii výhodou,
• prax vykonávaná v oblasti kultúry a umenia výhodou,
• prax s programom HUMANET výhodou,
• manažérske zručnosti,
• precíznosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, lojálnosť,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť zákonov: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z., Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná knižnica Mikuláša Kováča je jedna zo šiestich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý je jej zverený podľa zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov zverených na napĺňanie vymedzeného poslania a predmetu činnosti zmluvou o prevode správy. Knižnica hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča poskytuje svoje služby na piatich pobočkách v meste Banská Bystrica. S nástupom nového vedenia má ambície zmodernizovať svoje pobočky, zaujať lákavou ponukou knižničného fondu a zatraktívniť čítanie pre široké vrstvy obyvateľov. Spolupracuje s mnohými partnermi na podpore čitateľskej gramotnosti.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického 1710/48
974 04 Banská Bystrica
https://www.vkmk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Babjaková
Tel.: +421915774053
E-mail: poslať životopis
ID: 4000863  Dátum zverejnenia: 18.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 887 EUR/mesiac