Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (VKP BDP 6/2023)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto práce
Martin
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 480 EUR/mesiacFunkčný plat pozostáva z tarifného platu a osobného príplatku.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám v procese riešenia ich životnej situácie. Podpora je poskytovaná i v oblasti ekonomickej a právnej a psychológ pracuje i v tíme s ekonónom a právnikom.

Oblasti psychologického poradenstva sú najmä:
• identifikácia príčin, postojov, prístupu a porozumeniu klienta k existujúcemu problému zadĺženia a motivácii riešiť daný problém,
• psychologická podpora zameraná na sebapoznanie dlžníka, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty, pocitu viny, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia, psycho- somatických príznakov, podpora motivácie pre liečbu psych. porúch a pod.),
• krízová intervencia: akútna pomoc pre klienta v kríze z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou a pod.),
• individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
• možná základná psychodiagnostika klienta (nie je kľúčová činnosť, psychodiagbnostika môže byť zameraná na screening aktuálneho stavu klienta, analýzu potenciálnych príčin správania, prípadne pre poradenstvo v oblasti hľadania práce a pod.)
• spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva - (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo), najmä podpora pre hľadanie funkčných stratégií pre riešenie situácie klienta s ohľadom na jeho aktuálny stav a potenciál pre zmenu.


POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborová psychológia)
Iné ako psychologické vzdelanie II. stupňa nie je akceptované ( andragogika, soc. práca, absolvovanie predmetu psychológia v rámci VŠ štúdia a pod. nie sú zodpovedajúce vzdelanie)
Prax: 1 rok relevantnej praxe v oblasti psychológie na pozícii psychológ
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power-point, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
záujem a potenciál pre poradenskú prácu (najmä na riešenie zamerané prístupy): výborné komunikačné a sociálne zručnosti, asertivita, empatia, schopnosť udržania hranice pri práci s klientom, schopnosť odosobniť sa od riešených problémov klienta, dobrá schopnosť samostatného rozhodovania a ochota preberať zodpovednosť, schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie, schopnosť zvládať zvýšenú záťaž a využívanie vhodných stratégií riešenia záťaže.
Psychológ absolvuje vzdelávanie v oblasti psychologického poradenstva pre dlžníkov, základy v oblasti ekonómie a práva potrebné pre jeho činnosť, počas výkonu práce má podporu formou peer skupiny, priebežného vzdelávania a supervízie. Pozícia vhodná i pre absolventov s krátkou praxou avšak záujmom o poradenskú psychológiu.

Požadované odborné znalosti:
Znalosť zákonov:
- Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Informácie o výberovom konaní

Číslo výberového konania:  VKP BDP 6/2023

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Organizačný útvar:  sekcia sociálnych vecí,  oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Počet voľných miest: 1 (od 01.05.2023 na dobu určitú – počas materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, maximálne po dobu trvania projektu do 31.10.2023)
Vysoká pravdepodobnosť pokračovania Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo na ďalšie 4 roky

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.(funkčný plat spolu od 1480,- Eur/brutto)

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.02.20232.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na online video pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.2.2023 (ostáva ešte 9 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

psychológia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Láska
Tel.: +421220455807
E-mail: poslať životopis
ID: 4499918  Dátum zverejnenia: 12.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 480 EUR/mesiac