Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (VKP BDP 118/2022)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto práce
Malacky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.09.2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 680 EUR/mesiacFunkčný plat pozostáva z tarifného platu a osobného príplatku.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám v procese riešenia ich životnej situácie. Podpora je poskytovaná i v oblasti ekonomickej a právnej a psychológ pracuje i v tíme s ekonónom a právnikom.

Oblasti psychologického poradenstva sú najmä:
• identifikácia príčin, postojov, prístupu a porozumeniu klienta k existujúcemu problému zadĺženia a motivácii riešiť daný problém,
• psychologická podpora zameraná na sebapoznanie dlžníka, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty, pocitu viny, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia, psycho- somatických príznakov, podpora motivácie pre liečbu psych. porúch a pod.),
• krízová intervencia: akútna pomoc pre klienta v kríze z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou a pod.),
• individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
• možná základná psychodiagnostika klienta (nie je kľúčová činnosť, psychodiagbnostika môže byť zameraná na screening aktuálneho stavu klienta, analýzu potenciálnych príčin správania, prípadne pre poradenstvo v oblasti hľadania práce a pod.)
• spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva - (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo), najmä podpora pre hľadanie funkčných stratégií pre riešenie situácie klienta s ohľadom na jeho aktuálny stav a potenciál pre zmenu.


POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborová psychológia)
Iné ako psychologické vzdelanie II. stupňa nie je akceptované ( andragogika, soc. práca, absolvovanie predmetu psychológia v rámci VŠ štúdia a pod. nie sú zodpovedajúce vzdelanie)
Prax: 1 rok relevantnej praxe v oblasti psychológie na pozícii psychológ
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power-point, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
záujem a potenciál pre poradenskú prácu (najmä na riešenie zamerané prístupy): výborné komunikačné a sociálne zručnosti, asertivita, empatia, schopnosť udržania hranice pri práci s klientom, schopnosť odosobniť sa od riešených problémov klienta, dobrá schopnosť samostatného rozhodovania a ochota preberať zodpovednosť, schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie, schopnosť zvládať zvýšenú záťaž a využívanie vhodných stratégií riešenia záťaže.
Psychológ absolvuje vzdelávanie v oblasti psychologického poradenstva pre dlžníkov, základy v oblasti ekonómie a práva potrebné pre jeho činnosť, počas výkonu práce má podporu formou peer skupiny, priebežného vzdelávania a supervízie. Pozícia vhodná i pre absolventov s krátkou praxou avšak záujmom o poradenskú psychológiu.

Požadované odborné znalosti:
Znalosť zákonov:
- Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Informácie o výberovom konaní

Číslo výberového konania:  VKP BDP 118/2022

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Organizačný útvar:  sekcia sociálnych vecí,  oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Počet voľných miest: 1 (od 15.09.2022 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023)
Vysoká pravdepodobnosť pokračovania Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo na ďalšie 4 roky

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.(funkčný plat spolu od 1600,- Eur/brutto)

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 23.08.2022.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na online video pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.8.2022 (ostáva ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

psychológia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Láska
Tel.: +421220455807
E-mail: poslať životopis
ID: 4387294  Dátum zverejnenia: 25.7.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 680 EUR/mesiac