Projektový manažér na Odbor SO pre IROP (Úrad PSK)

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Miesto práce
Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, podľa dohody, 09/2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – osobný plat - od 1.000,00 EUR.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- evidencia/aktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do ITMS2014+,
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry, vrátane jej archivácie,
- uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu delegovaných právomocí v súlade s platným zákonom o archívoch a registratúrach,
- zabezpečenie činnosti súvisiacich so schvaľovacím procesom (administratívne overovanie a výber ), žiadostí o NFP/projektových zámerov,
- administratíva výziev žiadateľa na doplnenie žiadostí o NFP/projektových zámerov,
- podieľanie sa na zabezpečení procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP,
- informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov predkladateľov projektového zámeru
- zabezpečenie vypracovania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP, resp. zastavení konania, alebo zmene rozhodnutia o žiadostí o NFP,
- vypracovanie návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, zmluvné zabezpečenie budúcich pohľadávok z príspevku alebo budúcich pohľadávok z rozhodnutia, realizáciu práv a povinností poskytovateľa týkajúcich sa poistenia, uzatváranie dohôd o vinkulácii poistného plnenia, zriadení záložného práva,
- riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie administrácie procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov,
- uplatňovanie zmluvných práv a povinností poskytovateľa na základe zmluvy o NFP a na základe usmernení/pokynov RO,
- uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, pomoci de minimis a implementáciu schém pomoci,
- výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu,
- výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
- riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni do fázy potreby vypracovania dohody o splátkach/dohody o odklade plnenia/vymáhania finančných prostriedkov, vrátane zadávania povinných údajov do ITMS2014+,
- spracovanie informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní,
- riešenie nezrovnalostí zistených SO pre IROP a ďalšími subjektami SR a EÚ zapojenými do riadenia kontroly štrukturálnych fondov a to najmä na základe vykonaných kontrol, auditu, činnosti OLAF, doručeného právoplatného uznesenia o začatí trestného stíhania, certifikačného overovania a kontroly vykonanej PJ, informácií od prijímateľa, partnera, resp. tretieho subjektu,
- vedenie evidencie zistených nezrovnalostí v zmysle požiadaviek RO a CKO,
- vypracovanie, evidencia a predkladanie správ o zistenej nezrovnalosti,
- správu pohľadávok podľa ustanovenia § 44 zákona o príspevku z EŠIF,
- účasť na školeniach, inštruktážnych poradách a dodržiavanie metodických pokynov Riadiaceho orgánu pre IROP,
- plnenie úloh spojených s monitorovaním ROP 2007 – 2013.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- príspevok zamestnávateľa k životnému jubileum zamestnanca,
- príspevok zamestnávateľa k pracovnému výročiu,
- príspevok zamestnávateľa pri narodení dieťaťa zamestnanca, vlastnej svadbe zamestnanca,
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie,
- príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov Úradu PSK cez štrukturálne fondy, certifikovanými lektormi a zahraničnými partnermi napríklad aj zo Svetovej banky.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť do zamestnania a všetky povinné doklady môže uchádzač zaslať len v tlačenej podobe osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Projektový manažér SO pre IROP“ a to v termíne do 17.08.2022

Adresa doručenia kompletných prihlášok:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Nám. mieru 2
080 01 Prešov

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Akceptované budú len žiadosti doručené v tlačenej podobe na uvedenú adresu, nie emailom cez profesia portál alebo CV zaslané emailom !

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK www.vucpo.sk v časti voľné pracovné miesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
2. profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
3. fotokópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
4. súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. Povinné, požadované údaje pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Upozorňujeme uchádzačov, že zaslané musia byť všetky požadované doklady v uzavretej obálke a nie emailom.

Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vzdelanie so zameraním na stavebníctvo, resp. ekonómiu je výhodou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť legislatívnych predpisov v oblasti EŠIF vítaná,
- skúsenosti s implementáciou projektov sú vítané,
- skúsenosti so systémom ITMS2014+ sú veľmi vítané,
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
- vysoké pracovné nasadenie,
- komunikatívnosť, kolegiálnosť a schopnosť pracovať v kolektíve,
- orientácia na výsledok a cieľ s rešpektovaním dodržiavania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov
ID: 4400514  Dátum zverejnenia: 11.8.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac