Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií PSK

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Miesto práce
Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, čo najskôr.
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacFunkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe (od 1.000,00 EUR).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku:
správa majetku PSK, ktorý nie je zverený do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
• zabezpečovanie zberu dát, ich spracovanie, analýza a archivácia,
• správa evidenčných zoznamov súvisiacich s technickou a energetickou správou budov PSK,
• vytváranie energetických a prevádzkových pasportov budov PSK,
• vykonávanie miestnych obhliadok, kontrola vykonaných opráv a investícií,
• inžinierska činnosť pri príprave opráv a investícií ,
• príprava materiálov, ktoré podliehajú schváleniu zastupiteľstva PSK, zmluvné prevody, nakladanie s majetkom PSK, nájomné vzťahy,
• zabezpečovanie vykonávania pravidelných revízií v budovách,
• komunikácia s orgánmi verejnej správy (najmä kataster, stavebný úrad, dopravný inšpektorát a pod.),
• technický suport pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
• podieľanie sa na príprave žiadostí o NFP a implementácii projektov .

Zamestnanecké výhody, benefity

- zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie,
- príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov Úradu PSK certifikovanými lektormi a zahraničnými partnermi napríklad aj zo Svetovej banky.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja na adrese podania:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

• Pozor prihlášku doručuje uchádzač v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na Odbore majetku a investícií “ a to v termíne do 22.2.2021.
• Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

• Uchádzači, ktorí nesplnia požadované kritéria alebo nedoručia všetky požadované doklady písomne v stanovenom termíne budú komisiou pre otváranie obálok vyradení.

•Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.

• O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK www.vucpo.sk v časti výberové konania a voľné pracovné miesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
2. štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
3. kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
4. súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
6. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu
7. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technického alebo ekonomického smeru

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

Minimálne rok praxe v oblasti správy majetku
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť legislatívy: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
- prax v oblasti správy majetku a budov vítaná,
- zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
- vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
- komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.vucpo.sk
ID: 4035738  Dátum zverejnenia: 18.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac