Účtovník/účtovníčka

Úrad pre verejné obstarávanie

Miesto práce
Ružová dolina, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
máj 2024
Mzdové podmienky (brutto)
1 257,5 - 2 515 EUR/mesiac• funkčný plat pozostáva z tarifného platu (1257,50 EUR) + osobného príplatku, ktorý sa môže priznať až do výšky 100 % tarifného platu v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (t. j. 1 257,50 EUR) • výška osobného príplatku bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexne spracováva účtovníctvo, vedie k nemu štatistiku a výkazníctvo,
 • spracováva interné smernice úradu a metodické pokyny v oblasti účtovníctva a financovania,
 • zodpovedá za správne účtovanie príjmov a výdavkov úradu v členení podľa programov, podprogramov a prvkov úradu,
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje systém Štátnej pokladnice, ktorými sa realizujú výdavky podľa platného rozpočtu úradu a denná likvidita,
 • vedie evidenciu pohľadávok uložených právoplatnými rozhodnutiami úradu, spravuje uložené pokuty, sleduje ich úradu,
 • odstupuje nezaplatené pohľadávky na vymáhanie legislatívno-právnemu odboru,
 • sleduje uhradené kaucie, vedie evidenciu pripísaných kaucií a na základe oznámenia o právoplatnosti rozhodnutia úradu v konaní o námietkach, resp. rozhodnutia o odvolaní postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,
 • zodpovedá za správnosť a úplnosť účtovných dokladov,
 • vykonáva formálnu kontrolu účtovných dokladov,
 • vypracováva štatistiky a účtovné výkazy podľa požiadaviek a termínov stanovených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zodpovedá za správnosť vykázaných ukazovateľov,
 • spracováva podklady na vypracovanie správy o čerpaní rozpočtu úradu za sledované obdobie,
 • zabezpečuje uzávierky hospodárenia a ich včasné predkladanie príslušným orgánom,
 • vypracováva a prostredníctvom ISŠP predkladá konsolidačný balík v rámci konsolidovanej účtovnej závierky úradu,
 • sleduje zostatky na účtoch, vypracúva prehľady dlžníkov a veriteľov,
 • zastupuje referenta finančnej učtárne v čase jeho neprítomnosti,
 • koordinuje a zabezpečuje prípravu a vypracovanie podkladov a dokumentov v oblasti účtovníctva v súvislosti s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ.

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť práce z domu (4 pracovné dni za 1 mesiac)
• flexibilný pracovný čas (37,5 hodiny), t. j. v pondelok až piatok príchod do práce medzi 07:00 – 09:00 hod. a možnosť odchodu už od 15:00 hod. (v piatok od 13:30 hod.)
• pridelenie tzv. mentora (t. j. skúsenejšieho štátneho zamestnanca) počas prvý troch mesiacov od nástupu
• možnosť absolvovania tzv. kurzu mentoringu a vykonávanie mentora pre nových zamestnancov za príplatok za výkon činnosti mentora vo výške 10 % z platovej tarify (príprava jedného štátneho zamestnanca) alebo 15 % z platovej tarify (príprava súčasne dvoch alebo viacerých štátnych zamestnancov)12
• príplatok na stravovanie aj počas čerpania dovolenky vo výške 6,10 EUR/pracovný deň
• príspevok vo výške 50 EUR do III. dôchodkového piliera
• Multisport karta
• týždeň dovolenky naviac oproti Zákonníku práce
• jeden deň voľna nad rámec dovolenky
• možnosť využívania štátneho účelového zariadenia Kancelárie Národnej rady SR (Častá – Papiernička) za zvýhodnené ceny
• príspevok vo výške 20 EUR dobrovoľným darcom krvi
• možnosť účasti aj na školeniach, kurzoch a workshopoch
• možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní

Pre odbor ekonomiky hľadáme:
- 2 zamestnancov na oddelenie oddelenie ekonomických činností

AKO SA MôŽETE PRIHLÁSIŤ DO VÝBEROVÉHO KONANIA?

1.) prostredníctvom modulu ,,Výberové konania“ na Ústrednom portáli verejnej správy - prihlásenie tu (skopírujte link v novom okne):
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44997

2.) listinne prostredníctvom poštového podniku do 17. 4. 2024 na adresu služobného úradu (Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava). Obálku je potrebné označiť identifikátorom výberového konania : VK/2024/1437

3.) listinne doručením potrebných dokumentov do podateľne Úradu pre verejné obstarávanie do 17. 4. 2024 na adresu Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava. Obálku je potrebné označiť identifikátorom výberového konania : VK/2024/1437.

Obsadzované pozície nájdete zverejnené aj na našom webovom sídle:
https://www.uvo.gov.sk/vdoc/11145

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

1 rok odbornej praxe (iba v prípade VŠ I.stupňa)

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

My od Teba očakávame:

spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať a kooperovať v teame, iniciatívnosť, odolnosť voči stresu.

a znalosť nasledovných zákonov (pri výberovom konaní sa overujú odborným testom) :

- zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve;

- zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite vznení neskorších predpisov;

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,

- zákon č. 291/2022Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov;

- zákon č.374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov;

-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok;

- zákonč. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorýchzákonov;

- zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády aorganizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

-Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v zneníneskorších ústavných zákonov.

Iné: Opatrenie Ministerstva financií SRzo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-336, ktorým sa ustanovujúpodrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove preštátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie aštátne účelové fondy, s účinnosťou od 1.1.2023.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ID: 4799656  Dátum zverejnenia: 4.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 257,5 EUR/mesiac