Právnik pre oblasť občianskoprávnej a rodinnej agendy

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Miesto práce
Račianska 153, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 700 - 2 100 EUR/mesiac1700€ - 2100€ v závislosti od praxe v odbore (odmeňovanie podľa zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme bystrého a samostatného kolegu/kolegyňu, aby prevzal/a úplnú zodpovednosť za vybavovanie právnej agendy v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zameranú na dodržiavanie ľudských práv v oblasti občianskoprávnej a rodinnej agendy poskytovanej osobám so zdravotným postihnutím.
- spracovávanie a právne posudzovanie podnetov a listinnej dokumentácie podávateľov za oblasť občianskoprávnej a rodinnej agendy
- príprava a vyhodnocovanie právnych stanovísk, analýz, vyjadrení, súdnych podaní a účasť na súdnych konaniach
- návrhy a pripomienky k legislatívnym zmenám týkajúcich sa oblasti občianskoprávnej agendy a rodinnej agendy
- príprava podkladov a účasť v pracovných skupinách na prípravu legislatívnych návrhov v danej oblasti
- cestovanie za klientmi a partnermi
- osobné stretnutia s klientmi
- evidencia aktivít v elektronickom systéme

Zamestnanecké výhody, benefity

• dlhodobo stabilná pozícia
• aktívna účasť v procese ochrany ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím
• možnosť ovplyvňovať národné politiky
• pracovné prostredie v bezbariérovej budove
• moderné kancelárske priestory
• príjemný malý pracovný tím
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Uchádzačovi o pracovnú pozíciu odporúčame starostlivo zvážiť svoje predpoklady a po splnení predpokladov stanovených na pozíciu zaslať v stanovenom termíne žiadosť spolu s platnými požadovanými dokladmi Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
V žiadosti o zaradenie do výberového konania uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate a označte ju slovami „Žiadosť o zaradenie do výberového konania pod číslom konania KZP/VK/001/2024/03R.

V žiadosti ďalej uveďte:
- svoj titul, meno a priezvisko
- telefonický kontakt, e-mailový kontakt a korešpondenčnú adresu

K žiadosti priložte aj tieto požadované listiny:
1. motivačný list
2. profesijný štruktúrovaný životopis
3. kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi zašlite elektronicky na adresu [email protected] alebo poštou na adresu: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ul. 153, 831 54 Bratislava 35, v termíne do 19.02.2024 vrátane.
V prípade, že uchádzač o pracovnú pozíciu nedoručí spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania aj požadované listiny, nebude zaradený do predmetného výberového konania.
Výberové konanie sa bude konať v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 29.02.2024. Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú vopred informovaní emailom o termíne výberového konania, pričom telefonicky sa dohodne konkrétny dátum a čas výberového konania.

Spôsob vykonania výberového konania:

Výberové konanie bude prebiehať osobným pohovorom s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi požadované predpoklady.
Pozvánka na výberové konanie sa zasiela uchádzačom na nimi uvedenú emailovú adresu.

Otázky vo výberovom konaní budú zostavené z nasledovných častí:
• prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi a motivácii na výkon činnosti na obsadzovanej pozícii
• odpovede uchádzača na otázky členov výberovej komisie, ktoré budú zamerané na overenie odborných, osobnostných a iných predpokladov na výkon obsadzovanej pozície
• všeobecný prehľad
• rýchlosť uvažovania
• schopnosť tvorivo myslieť
V priebehu výberového konania uchádzač o pracovnú pozíciu preukáže predovšetkým:

• znalosť zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých zákonov
• znalosť Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru
• znalosť zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
• znalosť zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
• znalosť zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
• znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

občianske právo

Ostatné znalosti

Microsoft Word, Outlook, Excel...) - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť
• základný prehľad v oblasti občianskoprávnej a rodinnej agendy
• empatický a tolerantný prístup k osobám so zdravotným postihnutím
• sociálne cítenie
• sebadôvera
• svedomitosť a spoľahlivosť
• samostatnosť
• adaptabilita a flexibilita
• vynikajúce organizačné schopnosti, „time management“
• dôslednosť a systematickosť v práci
• vysoká motivácia
• analytické a štrukturálne myslenie, cit pre detail a zároveň schopnosť vidieť veci v súvislostiach (Big Picture)
• informačná gramotnosť (Internet, Microsoft Word, Outlook, Excel...)
• kultivovaný verbálny a písomný prejav, ovládanie slovenského štátneho spisovného jazyka.
Požadované zručnosti
• schopnosť pracovať pod tlakom
• schopnosť samostatne sa rozhodovať
• komunikačné zručnosti
• analytické, koncepčné a strategické myslenie
Ďalšie vítané zručnosti:
• znalosť cudzieho jazyka (AJ,NJ)
• skúsenosť s dobrovoľníckymi aktivitami v súvislosti s pomocou ľuďom so zdravotným postihnutím alebo iným zraniteľným skupinám

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,
vítané je zameranie na občianske a rodinné právo a praktické skúsenosti v oblasti ochrany ľudských práv so zameraním na predmetnú oblasť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len "Úrad") je právnická osoba, zriadená na základe zákona NR SR č.176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štatutárnym orgánom Úradu je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Zamestnanci Úradu plnia úlohy Úradu v právnom vzťahu podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základným rámcom pre plnenie úloh Úradu sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru. Úrad sa zriadil 18.2.2016 a od 1.3.2016 začal vykonávať svoju pôsobnosť na adrese Račianska 153, v Bratislave.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov
ID: 4627316  Dátum zverejnenia: 25.1.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/mesiac