Charakteristika spoločnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len "Úrad") je právnická osoba, zriadená na základe zákona NR SR č.176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štatutárnym orgánom Úradu je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Zamestnanci Úradu plnia úlohy Úradu v právnom vzťahu podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základným rámcom pre plnenie úloh Úradu sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru. Úrad sa zriadil 18.2.2016 a od 1.3.2016 začal vykonávať svoju pôsobnosť na adrese Račianska 153, v Bratislave.