Hlavný štátny radca - Odborný zamestnanec Odboru kvality a projektového riadenia

UNMS SR

Miesto práce
Štefanovičova 3, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 178,5 - 1 300 EUR/mesiacpríplatok za služobnú prax v závislosti od dĺžky služobnej praxe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Realizácia aktivít súvisiacich so zabezpečením vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, semináre, konferencie).
Príprava odborného programu školení, workshopov, seminárov, konferencií.
Vykonávanie analyticko – metodickej činnosti.
Spolupráca a súčinnosť pri tvorbe odborných štúdií a metodík.
Spolupráca pri tvorbe obsahu webportálu a softvérového nástroja na podporu samohodnotenia.
Poskytovanie odborných konzultácií organizáciám verejnej správy v oblasti manažérstva kvality.
Príprava odborných podkladov a materiálov CAF centra.
Príprava odborných podkladov pre publicitu a informovanie v rámci národného projektu.
Nadväzovanie kontaktov a účasť na pracovných stretnutiach / rokovaniach so zástupcami organizácií verejnej správy.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť osobného rozvoja.
Možnosť vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie.
Práca v mladom flexibilnom kolektíve.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 40,00 € mesačne.
Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Základná výmera dovolenky zamestnanca 5 týždňov.

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Bližšie informácie na:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28466

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov výberového konania

Prevádzkovateľ:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710.

Účel spracúvania:
Realizácia výberového konania.

Právny základ:
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:
Na uchovávanie niektorých osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym poriadkom a plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pričom doba uchovávania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.

Práva dotknutých osôb:
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť
z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kontakt na zodpovednú osobu:
E-mailový kontakt: [email protected] alebo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, P.O.Box 76, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze https://www.unms.sk/?Ochrana-osobnych-udajov (v elektronickej podobe) alebo na osobnom úrade prevádzkovateľa (v listinnej podobe).

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

21.1.2021 (ostáva ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Základné poznatky v oblasti manažérstva kvality a komplexného manažérstva kvality.
Znalosť modelu CAF, jeho kritérií a postupu jeho implementácie v organizáciách verejnej správy.
Znalosť Externej spätnej väzby modelu CAF.
Organizačné a koordinačné schopnosti.
Komunikačné a prezentačné zručnosti.
Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

ÚNMS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Viac informácií: https://www.unms.sk/

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

ÚNMS SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Simona Beličáková
E-mail: poslať životopis
ID: 4013200  Dátum zverejnenia: 21.12.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 178,5 EUR/mesiac