Referent oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
december 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacOdmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Metodicky usmerňuje a rozhoduje v sociálnej oblasti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce
2. Spolupracuje pri tvorbe koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri tvorbe koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.
3. Rozhoduje o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb po splnení zákonom
stanovených podmienok a oznamuje vykonanie zápisu do registra.
4. Kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby y plnenie povinností poskytovateľa sociálnej služby a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
5. Podieľa sa na príprave zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, za vykonávanie sociálnej prevencie, za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a za poskytovanie sociálneho poradenstva fyzickými a právnickými osobami a zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
6. Kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľovi sociálnych služieb a na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z rozpočtu TSK.
7. Usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku.
8. Vykonáva legislatívnu činnosť, vrátane pripomienkovania návrhov zákonov.
9. Spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení a podieľa sa na príprave podkladov, materiálov pre rokovanie sociálnej komisie pri Z TSK a pre Z TSK.
10. Kontinuálne zabezpečuje zber a spracovanie štatistických údajov za oblasť výkonu svojej činnosti za účelom zostavovania koncepčných a analytických materiálov a poskytuje ich na účely štatistických zberov.
11. Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
12. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a jazykových noriem v úradnom styku.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu,...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci
- profesijný štruktúrovaný životopis, s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
- motivačný list,
Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :
A.): e-mailom:
[email protected]
[email protected]
B.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. SOC. POMOCI “,
alebo
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.11.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je december 2020.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• VŠ II. stupňa, v študijnom odbore sociálna práca, resp. humanitné zameranie

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a) byť bezúhonný,
b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti sociálnych služieb, správny poriadok a správne
konanie,
d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
e) mať skúsenosti v oblasti sociálnej administratívy,
f) byť držiteľ vodičského oprávnenia skupiny „B“ – aktívny vodič,
g) vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení sociálnych služieb.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3998208  Dátum zverejnenia: 10.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac