Referent oddelenia sociálnej pomoci TSK - zastupovanie počas RD

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
december 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacOdmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. prijíma a spracováva žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, v rámci správneho konania vyzýva občanov na doplnenie neúplných žiadostí,
2. zabezpečuje sociálnu posudkovú činnosť, vypracováva sociálne posudky a posudky o odkázanosti na sociálnu službu,
3. spolupracuje s posudzujúcim zdravotníckym zamestnancom pri vykonávaní posudkovej činnosti,
4. vykonáva sociálne šetrenia v domácnostiach fyzických osôb za účelom vypracovania sociálnych posudkov,
5. rozhoduje v správnom konaní o odkázanosti na sociálnu službu,
6. vedie evidenciu vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
7. je súčinná pri kontrolnej činnosti sociálnych služieb v oblasti metodiky sociálnej práce,
8. kontinuálne zabezpečuje zber a spracúvanie štatistických údajov z oblasti výkonu svojej pracovnej činnosti za účelom tvorby koncepčných a analytických materiálov a poskytuje ich na účely štatistických zisťovaní,
9. spolupracuje pri vypracovávaní materiálov koncepčného- analytického charakteru v oblasti rozvoja sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku,
10. usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených vyšším územným celkom,
11. zostavuje plán kontrol v oblasti sociálnych služieb za príslušný rok,
12. kontroluje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rozsahu podľa platnej legislatívy,
13. vykonáva legislatívnu činnosť, vrátane pripomienkovania návrhov zákonov,
14. spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení a podieľa sa na príprave podkladov, materiálov pre rokovanie sociálnej komisie pri Z TSK a pre Z TSK,
15. poskytuje základné sociálne poradenstvo

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu,

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
- motivačný list,
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je zasielajte s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) e-mailom alebo na adresu :
A.) e-mailom:
[email protected]
[email protected]
alebo
B.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. SOC. POMOCI ZASTUP“,

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.11.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je december 2020.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ II. stupňa, v študijnom odbore sociálna práca

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a) byť bezúhonný,
b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti sociálnych služieb, správny poriadok a správne
konanie,
d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom,
ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
e) mať skúsenosti v oblasti sociálnej administratívy,
f) byť držiteľ vodičského oprávnenia skupiny „B“,
g) vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych
služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení
sociálnych služieb.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3998200  Dátum zverejnenia: 10.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac