Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl/ august 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 150 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. príprave a implementácii projektov v rámci operačných programov, Partnerskej dohody na roky 2014 -2020 a ďalších projektov mimo tohto rámca (programy európskej teritoriálnej, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce), dotačných programov zo štátneho rozpočtu, v zmysle Akčného plánu Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v TSK;
2. procese prípravy a implementácie schválených projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja a OvZP TSK financovaných z štrukturálnych a investičných fondov EÚ v spolupráci s vecne príslušnými odbormi Úradu TSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov;
3. príprave žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií o získanie verejných zdrojov pre projekty Akčného plánu KK EVVO;
4. kompletizácii a predkladaní žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, resp. finančných príspevkov programov v zmysle príslušných výziev;
5. spolupráci s vecne príslušnými odbormi a inými subjektmi pri vypracovávaní žiadosti o NFP v rámci aktuálnych výziev;
6. na sledovaní časových harmonogramov realizácie schválených projektov v zmysle verifikovaných zmlúv;
7. na zabezpečení financovania a sledovaní financovania implementácie realizovaných projektov;
8. poskytovaní informácií pre RO, resp. SO/RO o implementácii projektov prostredníctvom monitorovacích, hodnotiacich a záverečných správ podľa zmluvy o NFP, resp. finančnom príspevku;
9. zabezpečení realizácie aktivít a požiadaviek projektu Zelené župa, príprave a implementácii jeho podprojektov;
10. Spolupracuje na tvorbe rozvojových a strategických dokumentov kraja;
11. Zúčastňuje sa odborných špecializovaných školení a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast;
12. Zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov

Informácie o výberovom konaní

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy
a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním
na oblasť environmentálnej výchovy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť, ak ním uchádzač disponuje.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 1 150,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte emailom alebo na adresu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím žiadosti aj poštou aj emailom) :

A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK KK EVVO“,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 10.7.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, prednostne environmentálneho alebo pedagogického zamerania;

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné a morálne predpoklady:
• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
• adaptabilita a flexibilita,
Výberové kritériá:
• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
• znalosť Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030,
• odborná prax :
- minimálne 1 rok praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
- a/alebo v oblasti environmentalistiky,
- a/alebo v oblasti vzdelávania a vzdelávacích programov,
• skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých výhodou,
• skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie vzdelávacích programov výhodou,
• organizačné schopnosti,
• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
• vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
Tel.: +421326555801
E-mail: poslať životopis
ID: 3927889  Dátum zverejnenia: 23.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 150 EUR/mesiac