Analytik regionálnych dát

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
jún 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. koncepčnej a koordinačnej činnosti, súvisiacej s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni samosprávneho kraja,
2. návrhoch základných priorít rozvoja kraja v oblastiach, ktoré je nevyhnutné podporovať s ohľadom na vyváženosť rozvoja samosprávneho kraja,
3. vypracovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (ďalej len „PHSR“) v zmysle zákona 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a vypracovanie akčného plánu úradu,
4. priebežnom monitoringu plnenia, priebežnom hodnotení a aktualizácii PHSR,
5. vedie elektronickú databázu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území samosprávneho kraja,
6. iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných podujatí (seminárov, workshopov, konferencií) zameraných na problematiku regionálneho rozvoja,
7. zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúseností a koordinácie samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja,
8. na sledovaní časových harmonogramov realizácie schválených projektov v zmysle verifikovaných zmlúv;
9. na zabezpečení financovania a sledovaní financovania implementácie realizovaných projektov;
10. poskytovaní informácií pre RO, resp. SO/RO o implementácii projektov prostredníctvom monitorovacích, hodnotiacich a záverečných správ podľa zmluvy o NFP, resp. finančnom príspevku;
11. Zúčastňuje sa odborných špecializovaných školení a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast;
12. Zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov;

Informácie o výberovom konaní

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika regionálnych dát pre spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni VÚC počas trvania projektu " Lepší Trenčiansky kraj".
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 1 200,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím žiadosti aj poštou aj emailom) :

A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK RR“,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 01.06.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, prednostne v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja resp. územného plánovania,

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
• adaptabilita a flexibilita

Výberové kritériá:
• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
• znalosť analytickej činnosti v oblasti spracovania štatistických a ostatných dát,
• znalosť v oblasti strategického plánovania rozvoja územia, vyhodnocovania a monitoringu plnenia úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických materiálov,
• znalosť kompetencií VÚC,
• znalosť PHSR (plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a ďlších strategických dokumentov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
• schopnosť samostatnej práce,
• odborná prax :
- minimálne 2 roky praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy a/alebo regionálneho rozvoja,
• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
• vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3912323  Dátum zverejnenia: 15.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 200 EUR/mesiac