Referent odboru dopravy - cyklokoordinátor TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku (v ďalšom VÚC),
- vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni VÚC,
- zúčastňuje sa interných a externých pracovných stretnutiach, poradách, workshopoch a podobne za účelom prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa na príprave podporných expertíz, podkladových materiálov, štúdií a pod. na účely prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa pri prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov v železničnej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dráhy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dopravy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na vypracovávaní príslušných analýz za oblasť dráhovej dopravy TSK a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
- spolupodieľa sa pri zabezpečovaní údajov pre jednotný informačný systém vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a v železničnej doprave,
- samostatne vypracováva a predkladá návrhy na vyradenie dráhového vozidla z prevádzky,
- spolupodieľa sa na vypracovaní návrhov na odstránenia nedostatkov, ktoré narušujú činnosť dráh alebo obmedzujú ich prevádzku,
- spolupodieľa sa na príprave návrhov na uloženie pokuty dopravcom TSK a prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy a na príprave návrhov na sankčné postihy dopravcom za porušenie povinností na území TSK vyplývajúcich z príslušných dotknutých noriem SR pre oblasť dopravy,
- vykonáva kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu a u prevádzkovateľa dráh,
- samostatne vypracováva podklady k povoleniu na prevádzkovateľa dráhy,
- vypracováva návrhy k rozhodnutiu o zrušení dopravnej cesty na pohyb dráhového vozidla, o názve stanice dráhy,
- nariaďuje preskúšanie odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového vozidla,
- eviduje mimoriadne udalosti a nehody v súvislosti s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe,
- vykonáva štátny odborný dozor nad cestnou ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu a nad železničnou osobnou dopravou na území TSK,
- zabezpečuje sledovanie a organizuje kontrolnú činnosť osobnej železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na území TSK,
- spolupracuje podľa pokynov nadriadeného pri tvorbe právnych predpisov a noriem, vrátane ich pripomienkovania za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej dopravy,
- podieľa sa na príprave a spracovaní analytických a koncepčných dokumentov rozvoja kraja za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy a spolupracuje pri spracovávaní správ a informácií pre Komisiu dopravy TSK a Zastupiteľstvo TSK,
- Zabezpečuje činnosti týkajúce sa procesu zabezpečenia obnovy cykloturistického a turistického značenia v rámci Trenčianskeho kraja,
- podieľa sa na rozvoji cyklistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK,
- pripravuje podklady a materiály pre oblasť cyklistickej dopravy a cykloturistiky do komisií pri Z TSK a následne priamo do zastupiteľstva TSK,
- koordinuje úlohy z koncepcie rozvoje cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK, vedie rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy,
- spracováva stanoviská k písomnej agende súvisiacej s rozvojom cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- spolupracuje s oddelením investícií, životného prostredia a územného plánovania, KOCR na tvorbe máp a propagačných materiálov pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- pripravuje a spolupracuje s odborom regionálneho rozvoja pri tvorbe podkladov pre projekty TSK financované z prostriedkov EÚ v programovacom období 2014-2020,
- dbá o svoj neustály odborný rast v oblasti železničnej, cestnej dopravy a cyklistickej dopravy,
- zabezpečuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami na odbore dopravy,
- koordinuje a vedie agendu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a zároveň pripravuje potrebné podklady, ktoré súvisia so spomínaným projektom,
- operatívne plní príkazy vedúceho odboru dopravy Ú TSK a vedenia TSK spojené so zabezpečením príslušnej agendy a chodu odboru dopravy Ú TSK.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

min. 1000,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektínej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 žiadosť o účasť na VK
 motivačný list,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK DOPRAVA“,
alebo B.) e-mailom na adresu:
[email protected] alebo [email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.04.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je máj 2019.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho alebo stavebného zamerania

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho alebo stavebného zamerania.
e/ mať prax min. 2 roky v príslušnom alebo príbuznom odbore,
f/ byť fyzicky zdatný, vítané sú skúsenosti z cyklistickej problematiky,
g/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 3512510   Dátum zverejnenia: 18.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 1000,- podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore