Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov

ŠVPS SR

Miesto práce
Vyšné Nemecké
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
apríl/máj 2024
Mzdové podmienky (brutto)
1 257,5 EUR/mesiac- základná zložka mzdy: siedma platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť: Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: - hraničnú veterinárnu kontrolu pri dovoze a tranzite tovarov podliehajúcich veterinárnej kontrole- výber poplatkov za vykonanie hraničnej veterinárnej kontroly- realizuje veterinárne opatrenia proti zavlečeniu nákazy na hraničných priechodoch- spoluprácu s miestnymi rezortnými a mimorezortnými inštitúciami (napr. Colné riaditeľstvo SR, rastlinolekárska služba)- prípravu odborných podkladových materiálov, správ a vyhodnotení plnenia úloh za príslušnú hraničnú inšpekčnú stanicu- nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov​

Informácie o výberovom konaní

HKS(hraničná kontrolná stanica) - pravidelné miesto výkonu práce Vyšné Nemecké

Zoznam požadovaných dokumentov:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

Zverejnené na open.slovensko.sk :
VK/2024/1312 - štátny radca
Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Veterinárna medicína

Osobnostné predpoklady a zručnosti

​Schopnosti a osobnostné vlastnosti:

- Komunikačné zručnosti,

- Schopnosť pracovať pod tlakom,

- Rozhodovacia schopnosť,

- Analytické, koncepčné a strategické myslenie,

- Samostatnosť​

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov
ID: 4798580  Dátum zverejnenia: 3.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 257,5 EUR/mesiac