Riaditeľ

Súkromné bilingválne gymnázium BESST Trnava

Miesto práce
Limbová 3, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-11-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
80

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej alebo odbornej praxe,
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa príslušných ustanovení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie požiadavky
BESST, s.r.o. – ako zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava, zastúpený Ing. Romanom Hirnerom, podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava

Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- pedagogická prax v zahraničí vítaná,
- prax v SŠ poskytujúcej vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge International Schools je výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku
- kópie dokladov o vzdelaní,
- kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- odpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti, nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3,
Trnava v písomnej forme /max. 5 strán /,

Úspešný kandidát bude povinný pred nástupom do funkcie dodatočne predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti.
Úspešný kandidát bude taktiež povinný absolvovať funkčné vzdelávanie.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ„ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 15.10.2020 do 15.00 hod. na adresu:
BESST, s.r.o.
Limbová 3
917 02 Trnava

Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne , nebudú do výberového konania zaradení. Uchádzačom, ktorí splnia kritéria na zaradenie do výberového konania bude termín a miesto výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Viac informácii na: https://gym.besst.sk/sk/besst-praca

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Limbová 3
Trnava
http://www.besst.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Tichý
Tel.: +421917370814
E-mail: poslať životopis
ID: 3967148  Dátum zverejnenia: 11.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.