Riaditeľ

Súkromná materská škola Detské centrum Bratislava-Staré Mesto

Miesto práce
Blumentálska 16, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-11-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
44

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. (predškolská a elementárna pedagogika)
Prax v odbore minimálne 5 rokov, 1. atestačná skúška

Ďalšie požiadavky
Zriaďovateľ Detské centrum, s.r.o., Bebravská 2, 821 07 Bratislava

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, Blumentálska 16, 811 07 Bratislava,
s predpokladaným nástupom od 02. novembra 2017

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),
- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- komunikatívnosť,
- vítaná je znalosť anglického jazyka.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis, motivačný list,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Prihlášky s označením „Výberové konanie" - neotvárať“ žiadame poslať do 20.10.2017, na adresu: Detské centrum,s.r.o., Bebravská 2, 82107 Bratislava.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Blumentálska 16
Bratislava-Staré Mesto
ID: 3209905   Dátum zverejnenia: 9.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.