Riaditeľ

Súkromná materská škola Detské centrum Bratislava-Staré Mesto

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-09-04

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
44

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- Kvalifikačne predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- doklad o vykonaní 1. atestačnej skúšky
najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
- ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky
Uchádzač v súvislosti s danou funkciou musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
- osobné a morálne predpoklady
- organizačné a riadiace schopnosti
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- ovládať školskú legislatívu vzťahujúcu sa na materskú školu
- ovládať prácu s PC (Windows, Word, Excel, internet)
Zoznam dokladov, ktoré účastník prekladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- písomné spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania,
. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov )

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí najneskôr do 23.08.2017 na adresu: Detské centrum, Blumentálska 16, 811 07 Bratislava s označením „Výberové konanie – riaditeľ Súkromnej materskej školy – NEOTVÁRAŤ!“
Doručiť žiadosť je možné poštou alebo osobne na uvedenú adresu za stanovených podmienok.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Blumentálska 16
Bratislava-Staré Mesto
ID: 3156641   Dátum zverejnenia: 10.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.