Poradíme Vám?

Technik validácie dát

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2021
Mzdové podmienky (brutto)
945 EUR/mesiacVARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY: výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 18% / mes.) + Dovolenková (56% zo zákl.mzdy) + Vianočná mzda (56% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity. Priemerná mesačná mzda po napočítaní všetkých zložiek mzdy (FIX + VARIABIL) = 1 190 EUR brutto.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovné miesto sa obsadzuje počas materskej dovolenky zamestnanca.

POŽIADAVKY:
• úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa
• zameranie: technické alebo ekonomické
• prax: 2 roky
• vodičský preukaz sk. B

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• základné znalosti z oblasti distribúcie elektrickej energie
• znalosti v oblasti priemyselného merania el. veličín a energetických tokov
• znalosti technológií, priemyselných systémov a zariadení diaľkového zberu dát a spracovania nameraných údajov
• znalosti technických podmienok a noriem v oblasti merania el. veličín - Zákon o metrológii, Nariadenie vlády o meradlách, Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole a pod.
• znalosť legislatívy v oblasti elektroenergetiky a trhu s elektrinou v SR - Zákon o energetike, Pravidlá trhu, Prevádzkový poriadok PDS, Prevádzkový poriadok OKTE, Obchodný zákonník, Rozhodnutia a Vyhlášky ÚRSO
• identifikácia účastníkov trhu a ich základných povinností v danej oblasti.

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – POUŽÍVATEĽ:
• MS Word – pokročilý
• MS Excel – pokročilý

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
• Anglický jazyk – A2_základy

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• analytické a strategické myslenie
• komplexnosť a otvorenosť v spracovaní úloh
• kultivované vystupovanie a jednanie, asertivita
• kreativita, predstavivosť,
• odolnosť voči stresu, rozvážnosť a vyrovnanosť
• systematickosť a dôslednosť, flexibilita
• schopnosť pracovať v kolektíve

POPIS PRÁCE:
• spracovanie, kontrola a validácia nameraných dát z merania (A, B, C) v určených IT systémoch (SAP, IMS) pre fakturačné a obchodné procesy
• zabezpečenie kvality a plnenia údajov v určených termínoch pred následným spracovaním
• riešenie anomálií, zabezpečenie kontrolného odpočtu, generovanie a výpočet vstupných náhradných hodnôt
• riešenie anomálií v reťazci merania a zberu dát, príjem podnetov pre riešenie anomálií a chýb
• generovanie úkonov ku kontrole, náprave stavu dát, administrácia a uzatváranie nápravných aktivít
• príprava podkladov k riešeniu obchodných anomálií a reklamácií na namerané dáta
• administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste
• plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
http://www.ssd.sk

Kontakt

ID: 4176888  Dátum zverejnenia: 7.10.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 945 EUR/mesiac