Poradíme Vám?

Trainee program pre študentov VŠ – Elektrotechnika (technik údržby)

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Lučenec
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.11.2021
Mzdové podmienky (brutto)
5 EUR/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

ČO JE TRAINEE PROGRAM ?
Náš Trainee program je špeciálny rozvojový program pre motivovaných študentov, ktorí majú chuť učiť sa nové veci a hľadajú svoje uplatnenie v oblasti energetiky. Ponúkame mladým ľuďom príležitosť profesionálne a osobne rásť zapojením sa do projektov a úloh spoločnosti. Cieľom je vychovanie nových zamestnancov pre vybranú špecializáciu.

HĽADÁME ŠTUDENTA 1., príp. 2. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia PRE ELEKTROTECHNICKÚ OBLASŤ (silnoprúdová elektrotechnika, elektroenergetika) so zameraním na výkon pracovnej činnosti technika údržby a neskôr vedúceho odboru Údržba energetických zariadení.

ČINNOSTI – ELEKTROTECHNIKA / zameranie: TECHNIK ÚDRŽBY pod dohľadom skúsených kolegov:
* zabezpečenie prevádzky, údržby a odstraňovanie porúch VN a NN zariadení, plánovanie kapacít a riadenie prípravy prác
* sledovanie a koordinácia využitia kapacít odboru na mesačnej a ročnej úrovni
* vykonávanie návštev zariadení distribučnej sústavy VN a NN
* riešenie, analyzovanie a vyhodnotenie odstraňovania kalamít, havárií, mimoriadnych udalostí a porúch
* oboznámenie sa s pracovnými postupmi v spoločnosti
* profesionálna komunikácia smerom k interným zamestnancom a externému prostrediu
* a ďalšie činnosti potrebné pre prácu technika údržby v SSD, a.s.

PODMIENKOU pre výber trainee na divízii Prevádzka a údržba energetických zariadení je aj jeho ďalšie pôsobenie po ukončení Trainee programu na divízii. Najskôr bude pôsobiť v teréne na pracovnom mieste „elektrikár“ – cca 1- 2 roky, ďalej 1-2 roky na pracovnom mieste "technik údržby" a následne po zapracovaní, výchove, absolvovaní manažérskeho vzdelávania až na pracovnom mieste "vedúci odboru Údržba energetických zariadení Lučenec".
Zaškoľovanie a výchova trainee môže byť realizovať v Žiline, Banskej Bystrici, resp. Lučenci.

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 22.9.2021 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie / TRAINEE PROGRAM
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate " TRAINEE PROGRAM – technik údržby".

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo technické zameranie

Vodičský preukaz

B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov
ID: 4157566  Dátum zverejnenia: 8.9.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 5 EUR/hod.