Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola potravinárska Nitra

Miesto práce
Cabajská 6, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-10-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Psychológ, školský psychológ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
489

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
základná užívateľská zručnosť práce s PC - užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel, Powerpoint), Internet

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia bude obsadená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
- vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v Strednej odbornej škole potravinárskej, Cabajská 6, Nitra 949 01
- poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v
procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom školy.
- uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ,
- spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
- vedie dokumentáciu integrovaných a zdravotne oslabených žiakov a následne odporúča zákonnému zástupcovi žiaka odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
- poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
- aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka
- systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
- spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie
- vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
- zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
Očakávame komunikačnú zdatnosť, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť odborne rásť, empatiu, flexibilitu, schopnosť zvládať stres a záťaž, morálna bezúhonnosť a taktiež spoluprácu s rodičmi, kolegami a žiakmi. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba tých uchádzačov, ktorí splnia uvedené kvalifikačné požiadavky.

Žiadosti do uvedeného termínu zasielajte poštou (nie mailom) na adresu Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra 949 01.
Na obálke uveďte NP PPEDŽ II

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Cabajská 6
94901 Nitra
http://www.soupcabajskanr.edu.sk
ID: 3963812  Dátum zverejnenia: 7.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.