Hlavný radca - právnik (Ref. č.: VK/2018/2335)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Miesto práce
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ŠÚKL. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f) Súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentami iba:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,
na ktoré sa prihlasuje (VK/2018/2335).
Upozornenie pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní - open.slovensko.sk

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so životopisom zaslané iba cez stránku www.profesia.sk nebudú zaradené do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované odborné znalosti:
Ústava
Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
http://www.sukl.sk
ID: 3363035   Dátum zverejnenia: 16.4.2018