Vedúci oddelenia informačných technológií (Ref. č.: VKVZ/5/2018)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Miesto práce
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.
- Vykonávanie koncepčnej, riadiacej, metodickej a koordinačnej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií (IT).
- špecializovaná činnosť v oblasti IT spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie manažmentu organizácie,
- koordinácia a vykonávanie náročných prác súvisiacich s prevádzkou a údržbou informačných systémov,
- zabezpečenie činnosti v oblasti rozvoja a prevádzky informačných systémov, informačno-komunikačnej techniky a podpory pre koncových používateľov a v zmysle zavedených štandardov funkcie jednotného kontaktného bodu (Helpdesk) pre všetkých používateľov služieb informačných technológií,
- riešenie konkrétnych úloh informačného systému v počítačových prostrediach,
- riadenie a koordinácia procesov užívateľskej podpory elektronických služieb
- Zodpovednosť za vedenie tímu zamestnancov, koordinácia a organizácia práce, kontrola výsledkov práce oddelenia IT.
- Zodpovednosť za plánovanie finančných prostriedkov, ich hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie a finančnú kontrolu finančných operácií za oblasť IT.
- Zodpovednosť za analýzy, kontroling a návrhy nápravných opatrení.
- Vypracovanie interných predpisov, tvorba internej koncepcie finančnej politiky, podieľanie sa na vnútornom administratívnom procese.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždenný pružný pracovný čas 37 a 1/2 hod.
1 týždeň dovolenky naviac
Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení.

Informácie o výberovom konaní

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania zasielajte: najneskôr do 23.03.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke (zasielané poštou) alebo dátum podania v podateľni ŠÚKL (prinesené osobne). Uchádzači, ktorí zašlú prihlášku po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na žiadosti ktoré nebudú spĺňať naše požiadavky nebudeme akceptovať ,reagovať, odpovedať.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla VK
- kópia vysvedčenia, diplomu požadovaného vzdelania
- výpis z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie
- písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky
- písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné vyhlásenie o spôsobnosti na právne úkony
- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie danej funkcie vo verejnom záujme
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov
- diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí, alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade s osobitným predpisom za účelom výberového konania
- všetky pripojené doklady uchádzača musia obsahovať aktuálny dátum a vlastnoručný podpis

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

informatika a informačné technológie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Prax v oblasti informačných technológií 3 roky,
prax vo verejnej správe v oblasti informačných technológií výhodou.
2. Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy. Vyžaduje sa najmä znalosť právnych predpisov:
Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Legislatívny zámer k zákonu o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy schválený uznesením vlády SR č. 187 z 18. mája 2016
3. Riadiaca prax minimálne 2 roky
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné riešenie problémov, analytické myslenie, zodpovednosť
5. Ovládanie práce na PC MS Office – expert.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
http://www.sukl.sk
ID: 3334344   Dátum zverejnenia: 13.3.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.