Vedúci ekonomického oddelenia (Ref. č.: č. VK VZ /2/2018)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Miesto práce
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Vykonávanie koncepčnej, riadiacej, metodickej a koordinačnej činnosti v oblasti
ekonomiky.
- Zodpovednosť za vedenie tímu zamestnancov, koordinácia a organizácia práce, kontrola
výsledkov práce ekonomického oddelenia.
- Zodpovednosť za finančné plánovanie a rozpočtovanie finančných prostriedkov, ich
hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie a finančnú kontrolu finančných operácií.
- Zodpovednosť za vedenie účtovníctva a účtovnej uzávierky vrátane mzdovej agendy.
- Zodpovednosť za správu, evidenciu a účtovanie majetku, spracovávanie pokladničných
dokladov , účtovanie služobných ciest, stravných lístkov, vedenie pokladne.
- Riadenie cash flow a platobného styku.
- Príprava ekonomických rozborov, reportov, výkazov a analýz pre riadenie finančných
zdrojov a rozhodovanie manažmentu organizácie.
- Zodpovednosť za analýzy, kontroling a návrhy nápravných opatrení, kontrolná činnosť
dodržiavania plánovacej a rozpočtovej disciplíny.
- Vypracovanie interných predpisov, tvorba internej koncepcie finančnej politiky,
podieľanie sa na vnútornom administratívnom procese.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždenný pružný pracovný čas 37 a 1/2 hod.
Týždeň dovolenky naviac
Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

Informácie o výberovom konaní

Termín podanie žiadostí o zaradenie do výberového konania zasielajte: najneskôr do 23.01.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke (zasielané poštou) alebo dátum podania v podateľni ŠÚKL (prinesené osobne). Uchádzači, ktorí zašlú prihlášku po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Kontaktovať budeme len uchádzačov spĺňajúcich požadované kritériá. O forme výberového konania Vás budeme informovať v pozvánkach.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s
uvedením čísla VK
- kópia vysvedčenia, diplomu požadovaného vzdelania
- výpis z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
členskej krajiny Európskej únie
- písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
Slovenskej republiky
- písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné vyhlásenie o spôsobnosti na právne úkony
- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie danej funkcie vo verejnom záujme
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených
údajov
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním
osobných údajov v súlade s osobitným predpisom za
účelom výberového konania.
- všetky pripojené doklady uchádzača musia obsahovať
aktuálny dátum a vlastnoručný podpis.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovania, financií minimálne 5 rokov.
Riadiaca prax minimálne 3 roky.
Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy. Vyžaduje sa najmä znalosť právnych predpisov:
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov
- Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov
- Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- Zákonník práce
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
http://www.sukl.sk
ID: 3283221   Dátum zverejnenia: 10.1.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.