Štátny radca (Ref. č.: VK/2018/5159)

Štatistický úrad SR

Miesto práce
Miletičova 551/3, Bratislava, Bratislavský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste (zákon č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Služobný úrad: Štatistický úrad SR, Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Organizačný útvar: kancelária predsedu, oddelenie legislatívno-právne a verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 1.04 - Legislatíva
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto výkonu štátnej služby: Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava

Najnáročnejšia činnosť:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej štatistiky a legislatívne koordinovanie Národného štatistického systému v rámci úradu. Posudzovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Výklad zákonov a iných právnych predpisov v oblasti štátnej štatistiky. Poskytovanie právneho poradenstva odborným útvarom a pracoviskám ŠÚ SR. Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania na úrovni ŠÚ SR.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b. Profesijný štruktúrovaný životopis
c. Motivačný list
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 15. 08. 2018.
Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme:
a) v listinnej podobe
s označením na obálke a v žiadosti VK/2018/5159 na adresu Štatistický úrad SR, Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava
alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom portáli.

Uchádzač, ktorý nezašle žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi, nebude do výberového konania zaradený. Pri podaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v listinnej podobe je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk. v časti - Register výberových konaní, identifikátor výberového konania
VK/2018/5159.

UPOZORNENIE: upozorňujeme uchádzačov na potrebu dodržania zákonných spôsobov podania žiadosti spolu s dokumentáciou tak, ako je uvedené vyššie (žiadosť je možné podať len v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu na https://open.slovensko.sk/vk )

Ďalšie informácie: JUDr. Mgr. Petra Szőkeová , telefónne číslo +421250236352

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

študijný odbor: právo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické, koncepčné a strategické myslenie. Samostatnosť. Komunikačné zručnosti. Adaptabilita a flexibilita.

Orientácia v platnej legislatíve SR.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

Adresa spoločnosti

Štatistický úrad SR
Miletičova 551/3
824 67 Bratislava
ID: 3466238   Dátum zverejnenia: 8.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe