Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/3559)

Štatistický úrad SR

Miesto práce
Miletičova 551/3, Bratislava, Bratislavský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste (zákon č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Služobný úrad: Štatistický úrad SR, Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Organizačný útvar: sekcia poskytovania štatistických produktov a služieb, odbor súborných publikácií a prezentačných technológií, oddelenie prezentačných technológií a verejnej bázy dát
Odbor štátnej služby: 2.15 Štátna štatistika
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto výkonu štátnej služby: Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava

Najnáročnejšia činnosť:
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby štátna štatistika spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti Štatistického úradu SR. Špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej a syntetickej činnosti v oblasti práce s internetovým portálom úradu, aktivity súvisiace s preberaním a uložením dát ako aj s ich šírením v rámci web portálu. Uplatňovanie nových trendov a foriem šírenia štatistických informácií prostredníctvom internetu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b. Profesijný štruktúrovaný životopis
c. Motivačný list
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 14. 06. 2018.
Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme:
a) v listinnej podobe
s označením na obálke a v žiadosti VK/2018/3559 na adresu Štatistický úrad SR, Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava
alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom portáli.

Uchádzač, ktorý nezašle žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi, nebude do výberového konania zaradený. Pri podaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v listinnej podobe je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Register výberových konaní, identifikátor výberového konania
VK/2018/3559.

UPOZORNENIE: upozorňujeme uchádzačov na potrebu dodržania zákonných spôsobov podania žiadosti spolu s dokumentáciou tak, ako je uvedené vyššie (žiadosť je možné podať len v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu na https://open.slovensko.sk/vk )

Ďalšie informácie: na tel. č. Ing. Jozef Gonšor tel. číslo: 02/50236542.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ovládanie práce s PC, internetom, MS Office, štandardy
ISVS,
- výhodou je základná znalosť HTML, PHP, skúsenosti s
CMS redakčnými systémami IBM WebSphere Portal,
WordPress, Joomla, Drupal,
- ovládanie anglického jazyka je výhodou.
Komunikačné zručnosti. Svedomitosť a spoľahlivosť. Samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

Adresa spoločnosti

Štatistický úrad SR
Miletičova 551/3
824 67 Bratislava
ID: 3412290   Dátum zverejnenia: 8.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe