Charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.