Štátny radca, riaditeľ správy súdu pre Správny súd v Bratislave

Správny súd v Bratislave

Miesto práce
Račianska, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 257,5 EUR/mesiacosobný príplatok až do výšky 100% funkčného platu, príplatok za riadiacu činnosť

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Špecializované činnosti pri vykonávaní štátnych záležitostí v pôsobnosti správneho súdu spočívajúce najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovaní a vykonávanie činností v oblasti riadenia, doordinovania a usmerňovania aktivít. Špecializované činnosti v príslušnom odbore štátnej služby pri vykonávaní štátnych záležitostí v pôsobnosti správneho súdu. Organizuje a riadi ekonomický a administratívny chod súdu a koná v mene súdu v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom, vykonáva správu správneho súdu v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu určenom predsedom súdu. Zabezpečuje a plní koordinačnú a metodickú činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov v služobnom úrade. Plní úlohy a povinnosti vedúceho zamestnanca vyplývajúceho zo zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce. Vykonáva koncepčnú, riadiacu, organizačnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť vyplývajúcu z finančno-ekonomických vzťahov, ktorých účastníkom je štát v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a predpisov. Vykonáva súborné práce za oblasť rozpočtovania a financovania vrátane rozpočtových opatrení, koncepčnú, riadiacu, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane tvorby opatrení. Vykonáva riadiacu, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu – počtu zamestnancov, bežných a kapitálových výdavkov, bežných transferov, čerpanie jednotlivých častí miezd podľa kategórií zamestnancov vrátane mimorozpočtových prostriedkov. Vykonáva riadiacu, kontrolnú a rozhodovaciu činnosť a vyhodnocovanie výsledkov v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, s majetkom štátu a pohľadávkami štátu. Vykonáva organizačnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť nad hospodárnym vynakladaním a efektívnym použitím rozpočtových prostriedkov za správny súd. Zabezpečuje vypracovanie podkladov k návrhu rozpočtu za správny súd. Zabezpečuje výkon finančnej kontroly na správnom súde. Organizuje a riadi prevádzku oddelení v priamej pôsobnosti riaditeľa správy súdu. Zabezpečuje chod registratúry správneho súdu. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť v oblasti tvorby a použitia sociálneho fondu. Zabezpečuje tvorbu a prípravu opatrení a vnútorných predpisov súdu súvisiacich s výkonom správy súdu: opatrenia riaditeľa správy súdu, opatrenia predsedu súdu, služobný a pracovný poriadok, vnútropodnikové smernice finančného riadenia (inventarizácie, cestovných náhrad, verejného obstarávania, atď.). Riadi, koordinuje a kontroluje verejné obstarávanie. Zabezpečuje výkon štátnej štatistiky.

Zamestnanecké výhody, benefity

príspevok na cestovanie, 5 dní dovolenky naviac, príspevok na stravovanie

Informácie o výberovom konaní

 Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (v žiadosti je potrebné uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu),
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- vlastnoručne podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis,
- vlastnoručne podpísané písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
- vlastnoručne podpísané písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- vlastnoručne podpísané písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- vlastnoručne podpísané písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- vlastnoručne podpísané písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
- doplňujúce údaje potrebné k vyžiadaniu odpisu registra trestov (rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, priezvisko otca, meno otca, rodné priezvisko matky, meno matky, priezvisko matky)

 Forma a obsah výberového konania
Výberové konanie pozostáva z:
1) písomnej časti, v ktorej sa overujú všeobecné vedomosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta formou odborného písomného testu, predovšetkým zo znalostí Ústavy SR, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a štátneho jazyka,

2) ústnej časti, ktorej cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača
na vykonávanie činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia.
Ústna časť pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov výberovej komisie

 Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je možné podať v písomnej forme a to buď v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty podané v elektronickej podobe je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie do výberového konania neprihliadne.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Správny súd v Bratislave, Račianska 153/A, 831 53 Bratislava, alebo doručiť osobne do podateľne Správneho súdu najneskôr do 15.05.2024. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti v podateľni súdu. Žiadosti podané v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu podatelnaspsba@justice.sk najneskôr do 15.05.2024.
Uchádzačov žiadame, aby do žiadosti o zaradenie do výberového konania uviedli aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

 Termín uskutočnenia výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.06.2024 so začiatkom o 09:00 hod., na Správnom súde v Bratislave, Račianska 153/A, 831 53 Bratislava , v miestnosti: veľká zasadacia miestnosť, II. posch..
Písomné pozvánky na výberové konanie budú prihláseným uchádzačom zaslané elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu najneskôr päť pracovných dní pred uskutočnením výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 predpoklady na vykonávanie štátnej služby: podľa § 38 ods. 1 písm. a) až e) zákona o štátnej službe:
- dosiahnutie veku najmenej 18 rokov,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- splnenie kvalifikačných predpokladov,
- ovládanie štátneho jazyka,
- úspešné absolvovanie výberového konania,
- kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax najmenej jeden rok a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

 požiadavky na vykonávanie štátnej služby: podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste
- štátne občianstvo Slovenskej republiky
- zmysel pre riadenie a organizáciu
- analytické, koncepčné a strategické myslenie
- riadiace schopnosti

Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna správa, administratívne práce, spravodlivosť a súdnictvo.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov
ID: 4819544  Dátum zverejnenia: 30.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 257,5 EUR/mesiac