Charakteristika spoločnosti

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, je správca vodných tokov a povodí na Slovensku, zabezpečuje starostlivosť o vodné toky, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd.