Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je stavovskou organizáciou reprezentujúcou autorizovaných inžinierov a odborníkov v stavebníctve. SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú certifikáciu.


Ponuky spoločnosti e-mailom