Projektový manažér

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
972 EUR/mesiacv zmysle zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. / Suma základnej mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami, rozpočtovými pravidlami implementácie národných projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborný výkon pridelených pracovných úloh v rámci implementácie Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej len NP PRKP) v časti : podaktivita A - Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov kreatívneho priemyslu v regiónoch a v BSK, na pozícii manažér konzultačného centra NP PRKP v Bratislave alebo Košice.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• zodpovedá za poskytovanie informácií malým a stredným podnikom z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu o aktivitách národného projektu „Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku“ prostredníctvom telefonátov, emailov, online stretnutí a osobných stretnutí
• poskytuje projektové odborné poradenstvo pre Príjemcov kreatívnych voucherov
• koordinuje proces konzultácií a poskytovania odborného poradenstva v oblasti špecifických otázok tvorby obchodných modelov určeného pre malé a stredné podniky z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu
• spolupracuje na sieťovacích aktivitách a vytváraní klastrov v kontexte strategického rozvoja podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle
• informuje o aktuálnych aktivitách a podujatiach NP
• zbiera informácie, názory a spätné väzby od subjektov kreatívneho priemyslu a spracováva vstupy do analýz, prieskumov a štúdií realizovaných v rámci NP
• spolupracuje pri realizácii sektorovo orientovaných informačno-vzdelávacích podujatí a programov pre cieľové skupiny z oblasti kreatívneho priemyslu
• vypracováva podklady a analýzy pre monitorovacie správy a iné dokumenty potrebné pre vyhodnocovanie efektívnosti implementácie NP
• kontroluje úplnosť predkladaných žiadostí o účasť na jednotlivých typoch odborných činností realizovaných v podaktivite A NP PRKP a/ alebo žiadostí o nefinančnú podporu poskytovanú prostredníctvom podaktivity A NP PRKP
• overuje oprávnenosť žiadateľov - cieľových skupín NPPRKP
• pracuje so špecifickými internými databázovými riešeniami a podpornými pracovnými nástrojmi
• Vykonáva aj ďalšie obdobné odborné činnosti súvisiace s implementáciou NP PRKP v zmysle pokynov priameho nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti,
- možnosť sebarealizácie,
- príjemné pracovné prostredie, výborný pracovný kolektív,
- pravidelné vzdelávanie,
- zamestnanecké benefity – mobil, team buildingové aktivity,
- 5 dní dovolenky navyše.

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 11.05.2021.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31.05.2021. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.5.2021 (ostáva ešte 25 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

marketing - výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2 roky praxe na pozícii Front Office pracovníka - výhodou
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vynikajúce komunikačné schopnosti (písomný prejav, verbálny prejav, komunikácia s klientami)
- odolnosť voči stresu, dôslednosť, presnosť a samostatnosť
- skúsenosti s administratívou a pracovným výkonom v rámci projektov z európskych štrukturálnych fondov - výhodou
- práca s PC, Microsoft Word, Excel, Outlook – pokročilý
- anglický jazyk úroveň - mierne pokročilý (B2)
- základné poznatky v oblasti základnej finančnej kontroly
- základné poznatky súvisiace s podporovanými oblasťami kreatívneho priemyslu
- kreatívne myslenie, zodpovednosť, bezúhonnosť a flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Agentúra je nezávislou autoritou v oblasti podpory a rozvoja inovácií v priemysle a v oblasti energetiky. Jej úlohou je zabezpečovať technicko-odborné zázemie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou. Podieľa sa na tvorbe a novelizácii danej legislatívy vrátane implementácie smerníc Európskej únie a aktualizácii inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa tiež prípravou podporných programov a projektov venovaných úsporám energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, inováciám a od roku 2015, kedy na seba SIEA prevzala úlohy technologickej agentúry, aj technologickému rozvoju. Agentúra vykonáva funkciu implementačnej agentúry a sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci dvoch operačných programov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s technologickým rozvojom, inováciami a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Celláryová
Tel.: +421 918 459 669
E-mail: poslať životopis
ID: 4070228  Dátum zverejnenia: 27.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac