Senior analytik

Slovak Business Agency

Miesto práce
Karadžičova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
jún 2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pozícia je obsadzovaná v rámci Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First":
- vykonáva obsahovú supervíziu nad odbornými činnosťami realizovanými v rámci hlavných aktivít projektu;
- vykonáva činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou odborných projektových aktivít, vzdelávacích programov, školení, tréningov, ako aj ďalších podujatí (napr. prezentačných, kooperačných, popularizačných, propagačných);
- komunikuje s orgánmi štátnej správy, podnikateľskými organizáciami, organizáciami občianskeho sektora, so štruktúrami Európskej komisie a ďalšími medzinárodnými inštitúciami;
- monitoruje podnikateľské prostredie v SR a zahraničí, regulačný rámec, realizuje prieskumy, zabezpečuje zber dát o podnikateľskom prostredí, vypracováva analýzy a prognózy (skutkový stav, bariéry rozvoja, nové trendy v príslušných oblastiach), hodnotiace správy, metodické dokumenty a iné relevantné výstupy pre ďalšie využitie;
- navrhuje nové opatrenia / nástroje / systémové riešenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia;
- vykonáva činnosti vyplývajúce z členstva v posudzovacích a rozhodovacích komisiách, resp. v iných pracovných skupinách, zriaďovaných v rámci realizácie hlavných aktivít projektu a/alebo vo vzťahu k poskytovaniu štátnej pomoci;
- vykonáva ďalšie odborné činnosti súvisiace s implementáciou NP.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 279 € (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1 535 €)

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť odborného rastu;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
- flexibilný pracovný čas;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 28.05.2019. K životopisu pripojte a svojím podpisom potvrďte nasledovný text, bez ktorého nebude možné Vašu žiadosť ďalej posúdiť:

"Záujemca ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu 3 mesiacov, za to za účelom zaradenia Dotknutej osoby medzi záujemcov o zamestnanie u Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú pravdivé.
Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením:
1. článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu:
a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu [email protected] alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a
b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
2. článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom,
3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu,
4. článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),
5. článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania,
6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania,
7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,
8. článku 21 Nariadenia o práve namietať,
9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a
10. článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe,
a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Wwf1r0iFNPY.“

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných záujemcov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Access - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti so zberom a spracovaním štatistických údajov ŠÚ SR a európskych štatistických inštitúcií;
- znalosti o miestnom a regionálnom podnikateľskom prostredí s dôrazom na sektor MSP výhodou;
- všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
- plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
- zodpovednosť, precíznosť;
- schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie;
- samostatnosť, flexibilita;

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3652338   Dátum zverejnenia: 3.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 279 € (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1 535 €)