Manažér registrácie a overovania klientov NPC

Slovak Business Agency

Miesto práce
Karadžičova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august / september 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
897,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1077,-€)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Delený pracovný úväzok : 90% NP NPC II – BA kraj a 10% ostatné činnosti SBA

Časť 90% NP NPC BA :
• je primárnym kontaktným pracovníkom pre osobný styk s budúcimi i registrovanými klientmi NPC BA – na pracovisku s fixným pracovným časom;
• poskytuje klientom základné informácie týkajúce sa NPC a jeho služieb a s tým súviacou nutnosťou registrácie klienta;
• v prípade klientov z radov malých a stredných podnikateľov (MSP) vykonáva - projektom a súvisiacou legislatívou dané - overenie oprávnenosti cieľových skupín a overenie MSP, vrátane poskytovania súvisiaceho poradenstva;
• predkladá podnety súvisiace s vnútroprojektovými evalvačnými procesm;i
• vedúcemu manažérovi príslušnej projektovej podaktivity/programu predkladá návrhy na zmenové konania súvisiace s realizáciou projektu;
• vedúcemu manažérovi príslušnej projektovej podaktivity/programu predkladá dielčie podklady nevyhnutné pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie projektu;
• pracuje s internými databázovými a informačnými systémami a spravuje internú registračnú databázu klientov NPC, vrátane aktivácie a/alebo deaktivácie vygenerovaných identifikačných kódov registrovaných a overených klientov NPC BA;
• pri svojej práci je povinný riadiť sa pravidlami platnými pre implementáciu národných projektov v gescii MH SR.

Časť 10% ostatné činnosti SBA :
• operatívne úlohy súvisiace s prípravou štatistických a odborných podkladov pre jednotlivé oddelenia SBA.

Zamestnanecké výhody, benefity

- dynamická práca v mladom kolektíve;
- možnosť odborného rastu;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 13. 07. 2018. K životopisu pripojte a svojím podpisom potvrďte nasledovný text, bez ktorého nebude možné Vašu žiadosť ďalej posúdiť:

"Záujemca ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu 3 mesiacov, za to za účelom zaradenia Dotknutej osoby medzi záujemcov o zamestnanie u Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú pravdivé.
Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením:
1. článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu:
a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu [email protected] alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a
b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
2. článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom,
3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu,
4. článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),
5. článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania,
6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania,
7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,
8. článku 21 Nariadenia o práve namietať,
9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a
10. článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe,
a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Wwf1r0iFNPY.“

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných záujemcov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Access - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax na obdobnej pracovnej pozícii je podmienkou;
- všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
- plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
- zodpovednosť, precíznosť;
- schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie;
- samostatnosť, flexibilita;

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3441842   Dátum zverejnenia: 6.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   897,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1077,-€)