Charakteristika spoločnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je špecializovaným prvostupňovým orgánom miestnej štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov zriadený zákonom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR.

Zobraziť celú charakteristiku
RÚVZ okrem pôsobnosti vymedzenej v ust. § 6 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva.

Skryť celú charakteristiku