Odborný radca - inšpektor - Oddelenie hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre

Miesto práce
Regionálna veterinárna a potravinová správa, 949 01 Nitra, Akademická 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v príslušnom odbore štátnej služby, kontrolná a inšpekčná činnnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy, tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy, prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 23.10.2016.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2016/1/510
Na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
Akademická 1
949 01 Nitra
alebo
e-mailom kontaktnej osobe: Ekonomika.NR@svps.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu
- kópia diplomu
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise
- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
- písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

štud.odbor: všeobecné veterinárne lekárstvo

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odborná prax v štátnej službe v odbore zdravia zvierat podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení min. 3 mesiace.
Ovládanie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, príslušnej platnej legislatívy EÚ, komunikatívnosť, organizačné schopnosti.

Vedomosti a zručnosti potrebné pre efektívne využívanie informačných technológií:
znalosť práce s PC.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výkon štátnej veterinárnej starostlivosti, potravinový dozor

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre
Akademická 1
949 01 Nitra
ID: 2764796   Dátum zverejnenia: 13.10.2016