Terénny sociálny pracovník / pracovníčka

Proti prúdu, občianske združenie, združenie (zväz,spolok)

Miesto práce
Karpatská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
01.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
930

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ide o prácu s cieľovou skupinou ľudí bez domova.

Náplň práce:
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,
• posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov,
poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby,
• poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
• individuálne a skupinové sociálne poradenstvo,
• špecializované sociálne poradenstvo (v súlade s podmienkami zákona o sociálnych službách č.448),
• sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
• poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitosti,
• riedenie prípadu, tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v zaujme klienta,
• evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka,
• mapovanie lokality,
• spolupráca s inými inštitúciami

Organizovanie opatrení s cieľom sociálneho začlenenia ľudí bez domova:
• aktívna podpora predajcov Nota bene na výdajni časopisu a predajných miestach pri zabezpečení živobytia cez predaj časopisu:
• registrácia ľudí bez domova do projektu
• vedenie rozhovorov reflektujúcich stav, nastavenie a požiadavky klienta pri kontakte s ním
• práca s pravidlami (udelenie napr. stopky v predaji) v krízových situáciách klienta a dodržiavanie etiky projektu
• rozvoj soft a hard skills u predajcov Nota bene ako napr. práca s motiváciou, práca s pravidlami, rozvoj pracovných a komunikačných zručností, hospodárenie s financiami a časom, práca na počítači a s mobilným telefónom
• budovanie vhodného sociálneho zázemia pre klienta na predajnom mieste - práca s komunitou na predajnom mieste, mediácia konfliktov napr. medzi predajcami alebo verejnosťou a predajcom
• administrácia súčasných a vyhľadávanie nových predajných miest s ohľadom na potreby a možnosti klientov
• organizovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre predajcov
• čiastočná účasť na zabezpečení prevádzky celoslovenského projektu Nota bene (napr. mapovanie potrieb predajcov pre účel nových príloh / produktov, zabezpečovanie mesačných objednávok z partnerských organizácií v 18 mestách SR, administrácia skladu časopisov a príloh)

Ostatná činnosť:
• vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
• účasť na vlastnej supervízii a poradách
• súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)

Zamestnanecké výhody, benefity

• zaujímavá práca v kolektíve
• výlety, kultúrne podujatia s klientmi
• zaškolenie kolegami v 5 člennom tíme, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností
• rozvoj v tematike práce s ľuďmi bez domova absolvovaním individuálneho alebo skupinového vzdelávania, supervízie, účasťou na konferenciách alebo stáže v zahraničí (iný pouličný časopis)
• z dlhodobého hľadiska príležitosť osobného a profesného rozvoja presunom medzi jednotlivými projektami združenia (zamestnávanie a oddlžovanie v projekte Nosiči Batožín, projekt Advokácia - zapájanie ľudí bez domova do obhajoby svojich práv, a pripravovaný projekt Bývania - práca s ľuďmi bez domova v bytoch na princípe Housing first)

Informácie o výberovom konaní

Motivačný list a životopis prosíme zasielať priebežne emailom na adresu [email protected]

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.5.2018 od 9:00 v priestoroch Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava. Na výberové konanie budú telefonicky pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Termín nástupu po vzájomnej dohode, v rozmedzí od júla do augusta 2018.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:
• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (môže ísť aj o absolventov), alebo
• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,alebo
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.

Zoznam požadovaných dokladov v listinnej forme pre účasť na osobnom pohovore:
•žiadosť,
•motivačný list,
•životopis uchádzača,
•doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
• ak nemáte ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa presne v odbore sociálna práca, je potrebné doložiť pracovnú zmluvu k nahliadnutiu (musí zahŕňať dátum 1.1.2015), že ste vykonávali pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo že ste pracovali na pozícii terénneho sociálneho pracovníka .

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme pracovníčku / pracovníka, ktorý chce do projektu Nota bene vniesť niečo "zo seba" a rozvíjať ho s ohľadom na charakter projektu (sociálne podnikanie / podnik sociálnej ekonomiky).

Hľadáme človeka, ktorý je proaktívny, schopný samostatnej práce a vlastnej sebareflexie a ktorý vďaka svojim dobre rozvinutým sociálnym zručnostiam dokáže empaticky pracovať s klientmi a narábať s hranicami, pravidlami a pod.

Očakávame od novej kolegyni / kolegu schopnosť prijímať zmeny i podieľať sa na nich, zároveň požadujeme stabilitu a zodpovednosť v prevedení rutinných úloh, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné (napr. práca s databázou klientov a finančnou hotovosťou, administrácia úschov či viest pre predajcov, atď...).

Výhodou je vodičský preukaz skupiny B pre prácu v teréne v rámci mesta Bratislava.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

V OZ Proti prúdu od roku 2001 pomáhame ľuďom bez domova, aby si pomohli sami – získali príjem, sebaúctu a sociálne kontakty. Posilňujeme schopnosti ich samotných, aby prekonali prekážky na tejto ceste. Hlavným nástrojom pomoci sa stal projekt pouličného časopisu Nota bene, do ktorého sa zapojilo už viac ako 4 000 ľudí bez domova v 19 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova pomáha zlepšiť svoj život, posilňuje ich nezávislosť a schopnosť naplniť svoj potenciál. Časopis Nota bene má približne 100 000 čitateľov mesačne.

Počas 17-ročnej histórie sme priniesli ďalšie pilotné projekty v práci s ľuďmi bez domova a stáli pri zrode niekoľkých organizácií: päť rokov sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova, v našich radoch hralo prvé Divadlo s ľuďmi bez domova. Oba projekty sa osamostatnili a doteraz s organizáciami o.z. Vagus a o.z. Divadlo bez domova, ktoré ich dnes realizujú, spolupracujeme. V roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul a sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety z roku 2011. Od decembra 2014 prevádzkujeme na bratislavskej Hlavnej stanici projekt zametnávania a oddlžovania ľudí bez domova - Nosiči batožín. Organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (napríklad Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú.

Našim dlhodobým cieľom je snaha o systematické a legislatívne zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni. Systémové nedostatky a zle nastavené zákony spolu s absolútnou absenciou cenovo dostupného bývania sťažujú ľuďom bez domova šancu na zmenu, a to napriek úsiliu ich samotných či pomoci sociálnych pracovníkov. V rámci projektu Advokácie pripomienkujeme legislatívu a strategické materiály a iniciujeme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva, organizujeme medzinárodnú konferenciu Ľudia bez domova (už 7 ročníkov) a publikujeme odborné texty. Zároveň dávame hlas ľuďom bez domova pri vlastnej obhajobe svojich práv a preto naši vyškolení predajcovia Nota bene chodia na diskusie do škôl a rozprávajú o svojom živote a skúsenostiach v rámci programu Lektori bezdomovectva.

Rok 2018 chceme venovať téme cenovo dostupného bývania pre ľudí bez domova a postupnej príprave projektu bývania na princípoch Housing first - celosvetovo uznávaného prístupu pri riešení a ukončovaní bezdomovectva zdostupnením bývania ako prvého kroku.
www.notabene.sk
www.facebook.com/casopisnotabene

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Proti prúdu, občianske združenie, združenie (zväz,spolok)
Karpatská 10
811 05 Bratislava
http://notabene.sk
ID: 3388241   Dátum zverejnenia: 14.5.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   930