Customer Quality Engineer

Place of work
Košice region
Basic wage component (gross) and other rewards
up to1400 brutto
Start date
ASAP
Contract type
full-time

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Main responsibilities:

Is responsible for all quality results: external rejects, internal sorting due to external rejects, response time and audit results.
Coordinate the customer quality engineers for driving the customer claim management, improvement and development.
Responsible for respect of standards /ISO/TS 19494 and internal standards/ and customer requirements.
Manage the quality team, its priority, its performances and level of competences.
Analyse and report the activities and indicators define the priorities.
Active participation in planning and realization information coming from customer to production operators

Roles and tasks:
1. Quality results
He / she is support / responsible for quality results: external rejects, internal sorting activities due to claims from customer, response time, customer satisfaction, safety and environment in his / her area.
This responsibility means: monitoring, improving and managing.

2. Quality control (customer quality) and continuous improvement
Is directly responsible for all quality customer engineers. Ensures the right focus, the right method application and the right resource and know how support of the quality customer team in their daily priorities.
Continuous improvement of products through implementation of tools for problem solving: especially Kaizens, F3A and Lesson learn.

3. Development of products
Through the customer quality engineer, lead PPAP process, to ensure documentation in right level and time preparation in customer portal.
Support to assure the creation of the control plan, assist in the P-FMEA, participate of documents preparation related to claims, participate to the training program and prepare the customer audits.

4. Audits
Coordinate the realization of customer audits and driving improvements.

5. Team management
Supervise and couch the quality customer engineer.
Ensure the right level of technical knowledge of the team, especially preparation the training materials and performing the training for new comers and current staff.

6. Reporting
Prepare reports, analyse data, makes recommendations and carry projects for improving customer quality results.
Track, analyse and improves key performance indicators such as external PPM, sorting indicators, audit results and action plan realisation, etc.

7. Standards
Check and ensure the respect of the customer standards/requirements / rules within department: internal rules and ISO/TS 16949.
Actively participate to the improvement of the standards.

Employee perks, benefits

Working in stable company
Opportunity for further development

Information about the selection process

V prípade Vášho záujmu zašlite svoj aktuálny štruktúrovaný životopis na našu e-mailovú adresu. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá danej pracovnej pozície. Uchádzači zaradení do užšieho výberu budú kontaktovaní do 3 týždňov od obdržania žiadosti. V opačnom prípade je možné predpokladať, že do užšieho výberu postúpili vhodnejší kandidáti. Ďakujeme za pochopenie.

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: [email protected] ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.

Zároveň slobodne a dobrovoľne udeľujem spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom zasielania ponúk voľných pracovných miest prostredníctvom elektronickej pošty (emailom), telefonicky alebo inými prostriedkami komunikácie, a to na dobu 3 rokov.

Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá osoba povinná ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti.

Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade, že si u spoločnosti uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Company on whose behalf the position is being filled

international automotive company

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft Word - advanced
Microsoft Excel - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced
Microsoft Outlook - advanced

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

University degree in technical field
Automotive industry, mechanical/electrical background.
Quality core tools – 8D, Control Plan, PPAP, P-FMEA
ISO TS knowledge and other type of rules required by specific customer.
Knowledge in ISO TS, ISO 14001, OHSAS, continuous improvement tools.
Certified auditor for Process/System. Audit ability.
Understanding of the importance of the Product Quality and Quality System in manufacturing.
Product and Process Knowledge.
Labor and contracts law.
Health, Environment and Safety.
Quality management system.
Economic concepts and Finance basis.
English language.
Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Interest for the high standards of the automotive industry.

Advertiser

Brief description of the company

Personel Efekt is the biggest personnel agency in the eastern Slovakia. As a personnel – consulting company we offer professional support in personnel decisions issues for entrepreneurs and employers in the area of Presov, Kosice, eastern Slovakia but also in the whole Slovakia and abroad.

Due to the high quality of our services, staff proficiency and years lasting experiences our company became one of the leaders in Kosice and Presov region.

We offer personnel consultancy - employee search and selection, recruitment, personnel selection, personnel reference, personnel analysis, personnel audit, Assessment Centre, training and educational programs, coaching.

Number of employees

10-19 employees

Company address

Personel Efekt, s.r.o
Werferova 1
040 01 Košice
http://www.personelefekt.sk

Contact

Contact person: Mgr. Lucia Paľuvová
Tel.: 421556331696
E-mail: send CV
Reagovať
ID: 3792398   Dátum zverejnenia: 21.10.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   up to1400 brutto