Samostatný odborný referent výstavby

PERSON s.r.o., personálno poradenská spoločnosť

Miesto práce
Čaňa
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.5.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacodmeny a benefity sa upresnia na osobnom pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

sleduje funkčné využitie územia v súlade so schválenou ÚPD
spolupracuje s orgánmi poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného fondu, katastrálnym odborom a ostatnými orgánmi ochrany životného prostredia pri záberoch alebo zmene kultúry poľnohospodárskeho a lesného fondu
vedie územné konania a vydáva:
a) rozhodnutie o umiestnení stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnutie o chránenom území a ochrannom pásme,
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere,
povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere, povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia
rozhoduje o predĺžení o platnosti územného rozhodnutia
vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu každého druhu bez zreteľa na ich stavebno - technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj ich zmeny t. j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
povoľuje zmenu stavby pred dokončením
rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia
povoľuje terénne úpravy
vedie kolaudačné konanie, vykonáva kolaudáciu stavieb, na ktoré vydal stavebné povolenie
vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu prevádzky
povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
nariaďuje vykonávať neodkladné zabezpečovacie práce
nariaďuje vypratanie stavby
rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby
prejednáva priestupky a rozhoduje o pokutách
vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim
rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo
rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
podľa zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní:
a) rozhoduje o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam,
b) povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, o ktorých rozhodol v poslednom stupni,
c) rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam,
vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
vydáva oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác
zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti a pripravuje ich na archiváciu

Zamestnanecké výhody, benefity

Služobné auto na služobné účely

Informácie o výberovom konaní

Záujemca si pošle CV s označením samostatný odborný referent na našu meilovú adresu, kandidátom spĺňajúcim kritéria výberu sa ozveme za účelom osobného pohovoru.
V priebehu výberu bude potrebné doložiť nasledovné doklady:
Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
Fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Štátna správa, verejná správa a samospráva

Našim klientom je Obecný úrad Košice - okolie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stredná priemyselná škola stavebná, vysokoškolské vzdelanie - odbor stavebný, technický

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť
Vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, orientácia v platnej legislatíve hlavne:
znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Pokročilá znalosť práce s PC
Samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita a zodpovednosť
aktívny šofér, súčasťou práce sú služobné výjazdy v rámci regiónu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Person s.r.o - personálno poradenská spoločnosť
personálne poradenstvo pri výbere pracovníkov
rozvojové programy , audity a tréningy, školenia, kurzy
manažérske rozhodovanie
psychologické poradenstvo
právne poradenstvo v personalistike

Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce.

Počet zamestnancov

1 zamestnanec
ID: 4558746  Dátum zverejnenia: 17.4.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac