Hlavný referent - pracovník zbierky listín

Okresný súd Trnava

Miesto práce
Hlavná 49, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
2. platová trieda - 497,50 €

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad pre rozhodovanie v rámci viacerých organizačných útvarov. Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu

Informácie o výberovom konaní

OZNÁMENIE
O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA


Predseda Okresného súdu Trnava v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“) vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie
na obsadenie 2 (dvoch) dočasne voľných štátnozamestnaneckých miest
vo funkcii
hlavný referent – zamestnanec zbierky listín OR

- názov a sídlo služobného úradu: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava
- druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
- počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 2 dočasne voľné štátnozamestnanecké miesta
- druh štátnej služby: dočasná štátna služba na obdobie 1 (jedného) roka
- obsadzovaná funkcia: hlavný referent – zamestnanec zbierky listín OR v 2.
platovej triede (497,50 €)
- odbor štátnej služby: 2.06 Justícia


Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a emailovej adresy
2. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. profesijný štruktúrovaný životopis
4. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
5. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
6. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
7. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
8. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 38 ods. 7 zákona
9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise
10. písomný súhlas uchádzača so spracovávaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty okrem dokladov podľa bodu 2/ musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.


Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
b) v elektronickej podobe – ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný ju doručiť okresnému súdu aj písomne, najneskôr v deň konania výberového konania – pred začiatkom výberového konania.

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom Okresného súdu Trnava, požadované doklady okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladá.

Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z dvoch častí
- písomnej časti, ktorú tvorí odborný písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov

- ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovede na otázky členov výberovej komisie.


Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 20. júla 2018.

Miesto podania žiadosti: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava.
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo podať osobne v podateľni Okresného súdu Trnava.
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Kumančíková, 033/8821 541. Žiadosť je možné doručiť aj na elektronickú adresu: [email protected]

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni súdu alebo dátum odoslania na uvedenú elektronickú adresu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.
Písomné pozvánky na výberové konanie budú prihláseným uchádzačom zasielané elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- dosiahnutie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- splnenie kvalifikačných predpokladov
- ovládanie štátneho jazyka
- uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní
Znalosť práce s počítačom, ovládanie strojopisu, ovládanie gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť tvorivého myslenia, verbálny prejav.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Okresný súd Trnava

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Okresný súd Trnava
Hlavná 49
917 83 Trnava
ID: 3447754   Dátum zverejnenia: 13.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   2. platová trieda - 497,50 €