Charakteristika spoločnosti

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je mimovládna organizácia - občianske združenie.
Už od roku 1975 sa venujeme výskumu a ochrane dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.
Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.
Medzi aktivity RPS patrí:
- ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov,
- vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd,
- vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov,
- sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,
- kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,
- exkurzie a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny,
- zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,
- rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, polícia, štátne orgány a organizácie v oblasti ochrany prírody, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
- príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.