Náčelník Obecnej polície Lozorno

Obecný úrad Lozorno

Miesto práce
Lozorno
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náčelník riadi a koordinuje činnosť OP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce Lozorno a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov OP, podáva starostovi obce návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov OP, správy o výsledkoch činnosti OP a o situácii na úseku verejného poriadku.
Spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva a jej predsedom, pracovníkmi obecného úradu, riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Spracováva a starostovi obce predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti OP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov a materiálneho vybavenia.
Pripravuje príslušné materiály na rokovanie príslušných poradných orgánov, obecnej rady a obecného zastupiteľstva.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Doklad o získaní odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
6. Projekt: „Stratégia fungovania, rozvoj a koncepcia práce Obecnej polície Lozorno na roky 2019 – 2023“
7. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
8. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 07.05.2019 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum prijatia) na adresu:
Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1, 90055 Lozorno
s označením
„Výberové konanie – náčelník OP“ – NEOTVÁRAŤ!

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru budú účastníci prezentovať svoj projekt, ktorý predložili k výberovému konaniu a budú preverené ich predpísané znalosti a spôsobilosti.
Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

odbor. spôsobilosť príslušníka obec. polície (zák.SNR č. 564/1991 Zb. v zn. nesk. predp.) alebo vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba; odbor.prax min 3 roky v obecnej (mestskej) polícii, v PZ SR, ZVJS alebo civilnej bezpečnostnej službe

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
• telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície,
• znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy, najmä: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
• znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť obecnej polície, najmä: Zákon o obecnej polícii, Zákon o cestnej premávke, Zákon o priestupkoch, Zákon o správnom konaní (správny poriadok), Zákon o sťažnostiach, Zákon o strelných zbraniach a strelive, Trestný zákon, Trestný poriadok, príslušné VZN obce Lozorno,
• užívateľská znalosť práce s PC (MS OFFICE, EXCEL, INTERNET),
• organizačné a riadiace schopnosti, manažérske zručnosti, koncepčné myslenie, rýchle a správne rozhodovanie, odolnosť voči stresu, analytické myslenie, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilnosť,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Adresa spoločnosti

Obecný úrad Lozorno
Hlavná č.1/1
900 55 Lozorno
http://www.lozorno.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Sadloňová
E-mail: poslať životopis
ID: 3640592   Dátum zverejnenia: 9.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh