Samostatný referent správa daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva, pokladňa

Obecný úrad Beladice

Miesto práce
Beladice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatný referent správa daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva, pokladňa
Charakteristika pracovného miesta:
• účtovníctvo a rozpočtovníctvo vo verejnej správe
• vedenie agendy daní a poplatkov, pokladne
• vedenie agendy evidencie obyvateľstva
• vystavovanie faktúr, rozhodnutí, výmerov
• samostatné a komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva obce
• spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
• administratívne práce, archívnictvo

Kritériá a požiadavky:
• znalosť výkazníctva, daňovej a účtovnej problematiky, výkonu činnosti referenta daní
• znalosť legislatívy o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona o odpadoch, Zákona o obecnom zriadení , o výkone prác vo verejnom záujme , o ochrane osobných údajov
• samostatnosť a zodpovednosť
• informačná gramotnosť
• ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• samostatnosť a zodpovednosť
• komunikačné zručnosti /jednanie s ľuďmi/

Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie, ekonomického zamerania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• 3-5 rokov odbornej praxe v oblasti miestnych daní a poplatkov, vo verejnej správe
• prax v účtovníctve so zameraním na verejnú správu
• znalosť príslušnej legislatívy
• znalosť slovenského jazyka vysoká C1 a C2

Prax:
• v oblasti miestnych daní a poplatkov minimálne 3 - 5 rokov

Nástup do zamestnania a platobné podmienky:

• nástup do zamestnania – ihneď
• základná zložka mzdy v E (v hrubom) bude stanovená v zmysle platných právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.318, zo dňa 23.10.2018, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – v závislosti na pracovnej praxi a vzdelaní

- osobné ohodnotenie /príplatok/Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:


Uzávierka prijímania prihlášok je 23. augusta 2019 do 15:00 hodiny.
Prihlášky zasielajte v obálke označenej „Výberové konanie - Samostatný referent -Dane, poplatky, evidencia obyvateľstva – Neotvárať „ na adresu Obec Beladice , Gaštanová 167, 951 05 Beladice.
Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia podmienky na danú pozíciu.
Pozvaní budú telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Adresa spoločnosti

Obecný úrad Beladice
Beladice
951 75 Beladice
https://www.obecbeladice.sk
ID: 3717143  Dátum zverejnenia: 15.7.2019