2. Samostatný referent /vnútorná správa / a asistent starostu

Obecný úrad Beladice

Miesto práce
Beladice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:

• vedenie personálnej a mzdovej agendy
• vedenie agendy vnútornej správy
• príprava denného programu, koordinácia čiastkových činnosti ostatných s útvarmi OU
• komunikácia medzi oddeleniami
• príprava materiálov na pracovné stretnutia, zasadnutia
• evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie
• vypracovávanie zápisníc z porád
• organizovanie a účasť na akciách

Kritériá a požiadavky:
• znalosť legislatívy o obecnom zriadení
• znalosť legislatívy vo verejnej správe ,v územnej samospráve, samospráve
• kultivovaný písomný prejav
• informačná gramotnosť
• ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• samostatnosť a zodpovednosť
• komunikačné zručnosti /jednanie s ľuďmi/
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie humanitného, ekonomického zamerania
• 3-5 rokov odbornej praxe vo verejnej správe
• prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
• znalosť legislatívy a všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti verejnej správy a územnej samosprávy
• znalosť slovenského jazyka vysoká C1 a C2
• znalosť anglického jazyka - pokročilý B1a B2

Prax:
• v oblasti riadenia administratívy minimálne 3 - 5 rokov

Vodičský preukaz:
„B“
Nástup do zamestnania a platobné podmienky:
• nástup do zamestnania – ihneď
• základná zložka mzdy v E (v hrubom) bude stanovená v zmysle platných právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.318, zo dňa 23.10.2018, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – v závislosti na pracovnej praxi a vzdelaní

osobné ohodnotenie /príplatok/


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

Uzávierka prijímania prihlášok je 23.augusta 2019 do 15:00 hodiny.
Prihlášky zasielajte v obálke označenej „Výberové konanie - Samostatný referent/Asistent– Neotvárať „ na adresu: Obec Beladice , Gaštanová 167, 951 05 Beladice.
Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia podmienky na danú pozíciu.
Pozvaní budú telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
študent vysokej školy

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Adresa spoločnosti

Obecný úrad Beladice
Beladice
951 75 Beladice
https://www.obecbeladice.sk
ID: 3717140  Dátum zverejnenia: 15.7.2019