Riaditeľa/riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Zavare

Obec Zavar

Miesto práce
Športová 33, Zavar
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 135 EUR/mesiac+ príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. § 5
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.

Informácie o výberovom konaní

Iné kritériá a požiadavky:
1) znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,

2) riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

3) bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

4) zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,

5) ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17zákona č. 138/2019 Z. z.,

6) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej a materskej školy,

7) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

8) absolvovanie funkčného vzdelávania (nie je podmienkou),

9) flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť a ochota riešiť prípadné problémy,

10) znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii,

11) práca s PC (Word, Excel, Internet).


C) Požadované doklady:
1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2) písomný súhlas uchádzača so spracovaním a archiváciou jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

4) úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009),

5) doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov,

6) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

7) štruktúrovaný profesijný životopis,

8) písomný návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy,

9) lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),

10) čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,

11) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných dokladoch.


Doplňujúce informácie:
- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Obecný úrad Zavar, Viktorínova č. 14, 919 26 Zavar - poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu.

Uzávierka prijímania prihlášok: 8.Júna 2020 do 16,00 hod.

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Žiadosti zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo deň osobného doručenia do podateľne Obecného úradu v Zavare.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.6.2020 (ostávajú ešte 2 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
1) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1, § 11 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s vyhláškou 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

2) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

3) vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad Zavar

Adresa spoločnosti

Obec Zavar
Viktorínová 14
919 26 Zavar
ID: 3893167  Dátum zverejnenia: 15.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 135 EUR/mesiac