Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

Miesto práce
Michalská 398/8, Spišské Bystré
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
18.08.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ školy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

Informácie o výberovom konaní

Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré s predpokladaným termínom nástupu 18.08.2019

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. štruktúrovaný životopis,
3. overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej, alebo odbornej činnosti,
6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
7. návrh koncepcie rozvoja školy,
8. výpis z registra trestov nie starší ako tri (3) mesiace,
9. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
10. čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca v zmysle Zákona o výkone prác vo verejnom záujme,
11. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokumentoch.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 29.04.2019 do 14:00 hod. s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Spišské Bystré – NEOTVÁRAŤ!“, na adresu: Obecný úrad Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré.

Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené, pričom rozhodujúci je čas doručenia na vyššie uvedenú adresu.
Uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované podmienky bude termín a miesto konania výberového konania oznámené najmenej sedem (7) dní pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.4.2019 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva Školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej päť (5) rokov pedagogickej činnosti,
• vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 Zákona o pedagogických zamestnancoch,
• spôsobilosť na právne úkony,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• riadiace, organizačné a manažérske schopnosti,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• práca s PC (dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Spišské Bystré je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a jej základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Adresa spoločnosti

Obec Spišské Bystré
Michalská 394
059 18 Spišské Bystré

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Peťko
Tel.: +421901919746
E-mail: poslať životopis
ID: 3644879   Dátum zverejnenia: 15.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.